Rikslønsnemnda

(Omdirigert frå Rikslønnsnemnda)

Rikslønsnemnda er ei permanent lønsnemnd som handsamar interessetvistar som partane i arbeidslivet friviljug tek inn til avgjerd, og tvistar som Stortinget vedtek skal løysast ved tvungen lønsnemnd. Rikslønsnemnda blir oppnemnd av regjeringa for tre år i gongen og er sett saman av nøytrale medlemmar og representantar frå partane i arbeidslivet.

Nemnda er sett saman av følgjande medlemmar:

 • Peika ut av Kongen
  • 1 formann
  • 2 nøytrale medlemmar
  • 1 representant for arbeidstakarinteresser etter arbeidstvistlova (Utan stemmerett) eller
   • 1 representant for arbeidstakarinteresser etter tenestetvistlova (Utan stemmerett)
  • 1 representant for arbeidsgjevarinteresser etter arbeidstvistlova (Utan stemmerett) eller
   • 1 representant for statens interesser etter tenestetvistlova (Utan stemmerett)
 • Peika ut av partane i konflikten
  • 2 representantar for arbeidstakarsida i konfliktar etter arbeidstvistlova (1 med stemmerett) eller
   • 1 representant for arbeidstakarsida i konfliktar etter tenestetvistlova
  • 2 representantar for arbeidsgjevarsida i konfliktar etter arbeidstvistlova (1 med stemmerett) eller
   • 1 representant for arbeidsgjevarsida i konfliktar etter tenestetvistlova

Følgjeleg møter 7 representantar ved konfliktar etter tenestetvistlova og 9 representantar ved konfliktar etter arbeidstvistlova, men i alle tilfelle har berre 5 av dei møtande stemmerett.

Nemnda er heimla i Lønsnemndlova av 1952.

Bakgrunnsstoff

endre