Sentralt stadnamnregister

Kartverket si database over stadnamn i Noreg

Sentralt stadnamnregister (SSR) er i Noreg eit nasjonalt register, ført av Statens kartverk. Registeret er oppretta etter § 12 i Lov om stadnamn.

Sentralt stadnamnregister inneheld alle lovleg fastsette skrivemåtar for stadnamn:

 • V - vedtatte namneformer med vedtaksdato
 • S - namneformer fastsette ved samlevedtak (vedtak som gjeld ein serie namn med eit felles namneledd, med vedtaksdato)
 • A - namneformer som er avslåtte etter vedtak i rette forvaltningsorganet, med vedtaksdato
 • K - påklaga namneformer
 • G - godkjende namneformer - skrivemåtar godkjende og brukte i offentleg samanheng etter regelverket som gjaldt då lova tro i kraft i 1991, opplysningar om kor namnet er brukt
 • P - namn fastsette privat (turisthytter, hotell, campingplassar og andre føretak)

Registeret skal vidare innehalde opplysningar om

 • språk eller språkform (norsk, kvensk, nord-, lule- eller sørsamisk)
 • objekttype (grend, gard, bruk, veg, vatn, elv, nes osv.)
 • om det finst fleire namn i same språkform for same namneobjekt, kva for namn som er mest vanleg brukt der ein har kunnskap om det
 • koordinatar
 • kommunenummer

Registeret inneheld rundt 600 000 stadnamn.

Opplysningane i registeret er offentlege. Alle offentlege organ er forplikta til å bruke vedtatte skriveformer. Opplysningar om namna i registeret har Statens Kartverk m.a. kunngjort i Norgesglasset Arkivert 2006-11-25 ved Wayback Machine..

Kjelder endre