Statistisk mekanikk

Statistisk mekanikk er ei grein innan sannsynsteori som inkluderer matematiske reiskapar for å handsame store mengder innan mekanikk, som omhandlar rørsla til partiklar eller lekamar når dei vert påverka av ei kraft. Statistisk mekanikk vert stundom kalla statistisk fysikk og vert òg sett på som ei grein under fysikk og kjemi.

Det gjev eit rammeverk for å knyte mikroskopiske eigenskapar til individuelle atom og molekyl til makroskopiske eigenskapar til stoff som ein kan observere i kvardagen. Ein forklarer termodynamikk som eit naturleg resultat av statistikk og mekanikk (klassisk og kvante) på mikroskopisk nivå. Det kan særleg nyttast til å rekne ut termodynamiske eigenskapar til stoff frå spektroskopisk data til individuelle molekyl.

Denne emna til å gjere makroskopiske føresegner basert på mikroskopiske eigenskapar gjer at statistisk mekanikk i somme høve er eit betre reiskap enn termodynamikk. Begge teoriar er styrt av termodynamikken si andre lov gjennom eigenskapen entropi. Entropi i termodynamikk kan ein derimot berre vite empirisk, medan entropi i statistisk mekanikk er ein funksjon av fordelinga av tilstanden til kvar mikroskopisk del av systemet.

Kjelder

endre