Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) er ein av dei 24 studentsamskipnadane i landet. SISOF dekkjer velferdsbehova til studentar ved HSF Høgskulen i Sogn og Fjordane.

SISOF sitt øvste organ er styret. Styret for SISOF er samansett av 9 medlemer, fem av desse er valde av studentane, to av dei tilsette og to er oppnemnde av HSF.

SISOF har tilbod til HSF sine studentar i Sogndal, i Førde og ved studiesenteret på Sandane. Tilbodet er m.a. bustadutleige, barnehage, bokhandel, kantiner, studenthus, studentrådgjeving og ulike andrevelferdstilbod.

Bakgrunnsstoff endre