Svake verb eller linne verb er ei gruppe verb som i germanske språk markerer tidskifte med ei bøygningsendring.

Svake verb i norsk

endre

Standardinndeling

endre

Svake verb vert i nynorsk inndelte i fire bøygningsklassar, ei med -ar i presens og -a i preteritum, ei anna med -er i presens og -te eller -de i preteritum, ei tredje med verb som endar på rotvokalen og ei fjerde utan ending i presens.

kl. infinitiv presens (notid) preteritum (fortid) perfektum partisipp
1. lyse lyser lyste lyst
2.a dømme dømmer dømde dømt
2.b [sideform]. brenne brenner brende [brente] brent
2.c interessere interesserer interesserte interessert
2.d gjere gjer gjorde gjort
3. tru trur trudde trutt el. trudd
4. telje tel talde talt

Problem med denne inndelinga

endre

Denne inndelinga er ikkje uproblematisk. Tre av dei fire klassene dannar nemleg ulike stammeklasser av same bøyingsklasse, K-klassa: Verb med infinitiv på trykksterk vokal har suffiks -dde (nå - nådde), dei med infinitiv på tonem 1 og -ere har -te (interessere - interesserte), mens dei verba som har stamme på trykksvak vokal er delt i to bøyingsklasser, K-verba (leve - levde, tenke - tenkte (suffikset er stemt eller ustemt etter om stammevokalen er stemt eller ikkje) og V-verba (kaste - kasta). Med eit skilje mellom stammeklasse og bøyingsklasse får norsk to bøyingsklasser: K-verb (med suffiks -dde, -de, -te fordelt etter stammeklasse), og V-verb (med suffiks -a).

Sjå òg:

endre

Kjelder:

endre