Terrasseblokk er ei bustadblokk som er utforma slik at kvar etasje er dregen eit stykkje inn på den eine langsida i høve til etasjen under. Soleis vert det plass til romslege terrassar framfor kvart husvære. Det vert ofte lagt vekt på å leggje til rette for å plante blomar og jamvel ikkje for store tre på terrassane.

Terrasseblokker, Oppsal terrasse, på Oppsal søraust i Oslo.

Opphavleg vart det berre bygd terrasseblokker oppetter bratte skråningar, slik at elles ubrukbare tomter kunne gje plass til bustader. Kvar av etasjane i blokkene vart då om lag like store, og i mange høve kunne tilkomsten til kvar etasje skje rett frå terrenget. Men seinare vart det òg reist frittståande terrasseblokker i meir eller mindre flatt terreng, utforma på det viset at kvar etasje vart mindre i djupna, og grunnflata soleis mindre, dess høgare i blokka etasjane låg. På dette viset vart ulike storleikar på husværa kombinert med om lag like store terrassar framfor alle saman.