Ulineært system er eit ikkje-lineært system. Det vil seia at det ikkje er ein lineær samanheng mellom inngangs- og utgangssignala til systemet. Små ulineæritetar finn ein i alle fysiske system, men med ulineære system tenkjer ein fyrst og fremst på system med så store ulineæritetar at ein ikkje kan sjå kort frå dei når ein analyserer systemet. Typiske døme på ulineære system er hysterese i kjernemateriale i transformatorkjernar, progressive fjører, og så vidare.

Døme på ulineært system: B-H-kurve.

Sjå òg endre