Uorganiske syrer (eller mineralsyrer) er uorganiske sambindingar med sure eigenskapar. Ved oppløysning i vatn dannar syrene fleire hydrogenion og kvar sin korresponderande base. Uorganiske syrer løyser seg som regel lett i vatn, og er uløyselege i organiske løysingsmiddel.

Eksempel på uorganiske syrer er borsyre, bromhydrogensyre, flussyre, fosforsyre, jodhydrogensyre, perklorsyre, salpetersyre, saltsyre og svovelsyre.

Sjå òg endre

Kjelder endre