Valland er i den gamalnorske og -islandske litteraturen et vanleg namn på den vestlege delen av Frankrike. Valland kunne brukast om Poitou, Bretagne og særleg Normandie.

Nemninga kjem av namnet på folket valar (som i Wales), men blei seinare brukt om alle slag keltarar. I tillegg til Wales kunne namnet visa til Belgia, Nord-Italia og Nord-Frankrike. Sidan nordbuarane med tida kom mest i samband med det sistnemnde området, særleg gjennom erobringa av Normandie, blei det Frankrike som oftest blei omtalt som Valland.

Ordsoge endre

Ettersom dei fleste områda der det budde keltarar etter kvart blei romaniserte, kom orda «valar» og «Valland» til å tyda personar av romansk opphav og land med romanske innbyggjarar. Ordet valnøtt viser dermed til ei fransk eller italiensk nøtt. Også i nyare tid finn ein desse formene av og til i Norden, som i «velsk» og «Velskland».

I tillegg til namnet på Wales har ordet òg gitt opphav til nemninga Vallonia, om den fransktalande, og dermed romanske, delen av Belgia. Dei tysktalende i Sveits omtalar dei fransktalande som Welsche.

Ordet stammar frå det germanske *Walha, eit namn germanarane gav dei keltiske naboane sine, og som igjen kanskje stammar frå namnet på ein keltisk stamme romarane kjende som valcae. Det finst òg i andre germanske språk, som i engelsk Welsh (walisar, walisisk) og i dei tyske orda wälsch, welsch og Welschland.

Slavarane overtok ordet frå gotarane (*walhs) som ei nemning for dei romanske folka, men ordet har seinare fått ulike tydingar i dei ulike slaviske språka. På denne kanten gav ordet opphavet til Valakia i Romania. Frå slavarane gjekk ordet vidare til ungararane (Oláh) og grekarane (Βλάχοί), og blei brukt om dei romanske folka på Balkan.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelde endre