Wikipedia-diskusjon:Kjelder

Legg til diskusjon
Aktive diskusjoner

Flytta hit frå Wikipedia:Samfunnshuset 24. okt. 2005 kl. 14:58 (UTC). Ranveig

KjeldebrukEndra

"Røynde wikipedantar" bør kanskje verte betre på å vise til kjelder i artiklane sine (det her er eg særs dårleg på), slik som t.d. under første underoverskrift i artikkelen om kattepurring? / Kurtber|Ordskifte 21. okt. 2005 kl. 10:55 (UTC)
Dette er grunnen til at vi her på Wikipedia LYT vise til kjelder (inkludert intern omsetjing) på sjølve artikkelsidene. Det er heller ikkje godt nok å gøyme dei bort på diskusjonssidene...! -- Olve 21. okt. 2005 kl. 16:26 (UTC)
Jau, me bør vel leggje oss på same lina som i vitskaplege skrivestykke; kjeldetilvisingar i sjølve teksten for påstandar me veit er kontroversielle, elles litteratur til slutt. --Ekko 21. okt. 2005 kl. 17:14 (UTC)
Nettopp. -- Olve 21. okt. 2005 kl. 21:19 (UTC)
Eg trur ikkje enorme kjeldelister og tonnevis med referansar alltid vil vera meiningsfult for den gjennomsnittlege lesaren.
Det vil truleg vera mykje meir interesant for ein spesielt interessert eller ein som vil endre artikkelen, og difor bør ein kunne finne mest mogleg informasjon, men det treng ikkje nødvendigvis vera direkte synleg i den artikkelen som kvar einaste lesar finn fram til. Det er difor viktigare å leggja inn ein skikkeleg referanse i samandragsfeltet når ein til dømes hentar artiklar frå no.wikipedia (betre tilvising enn "no", til dømes no:kattepurring) enn å leggje denne referansen inn i sjølve artikkelen. Det er jo nettopp slik informasjon historikken åt ei side skal visa.
Ein balanse mellom referansebreidd/-mengd og lesarvensemd trur eg er det me bør strevja etter. Etterkvart får me forhåpentligvis ei teknisk løysing som gjer det mogleg å ha ein referanse til kvar minste punktum utan å måtte forstyrre lesaren med det.
Seier meg elles heilt einig med Ekko, men hugs at for enkelte bidragsytarar kan anonymitet vera livsnødvendig og for dei fleste som ikkje ynskjer merksemd om eigen person vil det vera å foretrekke. Eg trur du skal leita lenge for å finna Wikipedia-artiklar som er verre enn IT-avisen-artiklar (og særleg artiklar av Tore Neset). Det eg har lest er så fullt av faktafeil, dårlege omsetjingar, sitat tekne ut av samanheng og så bortetter at ein burde i alle tilfelle ikkje bruka dei som kjelde (så lenge ein ikkje skriv om sjølve avisa eller Tore Neset då :) --Guttorm 21. okt. 2005 kl. 21:35 (UTC)
Eg har kanskje uttalt meg noko krasst på no: om truverdet til Wikipedia, men eg kom brått til å tenkja på dette: Kva for opplysningar må ein verkeleg ha kjelder for? Informasjon som er lite kontroversiell og ikkje bestridd (orsak) – dvs. ikkje endra forholdsvis raskt etter første førekomst – treng vel knappast kjelder? Er eg kynisk eller naiv? --Eddi (Snakk) 21. okt. 2005 kl. 21:57 (UTC)

Kjeldevising med nummer:
Eg meiner ikkje at det skal vere påbode å vise til kjelder o.l. når ein skriv artiklar, men eg tykkjer vi bør prøve so godt vi kan til å vise til kjelder når det let seg gjere. Om referanselista alltid vert plassert nedst i artikkelen vil det ikkje gå ut over korleis det er å lese artikkelen. (Det er vel ingen som klagar over at forfattarar1 viser til kjeldre i bøkene2 sine...? Kjeldelista ligg jo bakerst, so det er umogeleg å verte brydd) / Kurtber|Ordskifte 22. okt. 2005 kl. 13:42 (UTC)

Eg trur det er bra å skilja mellom kjelder og litteratur. T.d. burde Ekko ha lagt inn ei kjeldetilvising når han hevdar at Christian Andreas Doppler ofte og uriktig har blitt kalla Christian Johan, men at Christian Andreas er riktig. I tillegg kan ein i denne og andre artiklar ha ei stutt litteraturliste for dei som vil veta meire.
Og at nokon vil vera anonyme er greit det, men namn er ein god ting. --Ekko 22. okt. 2005 kl. 16:53 (UTC)
Nyttig skilje det, ja. (Kjelder og litteratur, meiner eg.) Det finst ein stor skilnad på Wikipedia og t.d. Encyclopædia Britannica eller Norsk Allkunnebok: Dei trykte leksikona er konvensjonelt utgjevne på kommersielle forlag og er ikkje opne for kvensomhelst å endre. Dette tyder ikkje at dei nødvendigvis er betre enn Wikipedia. Men det tyder at dei kan flyte på sitt gode namn og rykte som intellektuelt eksklusive. Og dei held ofte kjeldelistene til eit minimum av omsyn til produksjonskostnader.
Her på Wikipedia blir tildels like godt (og nokre gonger betre) arbeid gjort. Men på grunn av at vi er opne for kven som helst, møter vi naturleg nok meir skepsis. (Ein skepsis det hadde vore lurt om fleire hadde til «vanlege» leksikon òg.) Å gøyme bort kjeldetilvisingar er å gjera oss sjølve ei gedigen bjørneteneste. Kjeldetilvisingane bør i størst mogleg grad bli lagde nedst i artiklane, der dei ikkje vil «plaga» vanlege lesarar, men samtidig vil dei vera lett tilgjengelege som dokumentasjon på redeleg arbeid for dei som ser på artiklane med eit meir kritisk blikk. Å gøyme bort dette viktige materialet i redigeringssamandraga, sidehistorikken og på diskusjonssidene er kanskje teknisk sett «bra nok» ut frå eit absolutt minstemål. Men når folk skriv ut ein artikkel, er ikkje den informasjonen med. Og ved minimumsutdrag av databasen vil oftast historikken ikkje vera inkludert — og i praksis ofte ikkje diskusjonssidene heller. Og da kjem vi faktisk til og med i eit juridisk uføre: Om vi har henta/omsett frå kjelder med GFDL-lisens (t.d. Engelsk Wikipedia) og ein minimumsdatabase blir distribuert, så kan vi faktisk gjera oss skuldige i lisensbrot. Så ver så snill å inkludere kjeldene i kjeldebolken nedst i artikkelen så ofte som råd. Om lista blir for lang, så går det godt an å laga ei eiga kjeldeliste for den artikkelen — t.d. med sidenamn som Afrikas historie/Kjelder eller Sørsamisk busetjing i Møre og Romsdal/Kjelder. Så lenge det blir lenka direkte frå kjeldeboken i artikkelen, skulle dette vera ein tydeleg, reinhårig og databasemessig stabil måte å gjera det på. -- Olve 22. okt. 2005 kl. 17:17 (UTC)
Så flott! Me er ikkje så ueinige som eg trudde. :-) Ei eiga kjeldeliste som blir vist til på artikkelsida synest eg er ein svært god idé. Kva tid den skal lagast kan me drøfta vidare -- eg synest det er greitt å gjera det så tidleg som mogleg, så kan me gjera henne svært detaljert og fin, mellom anna å seia nøyaktig kva kjeldene er brukte til. Dette vil vera til hjelp både for lesarar og andre skribentar.
Dei beste kjeldene og annan litteratur ser eg for meg kan samlast i ei kortare litteraturliste i sjølve artikkelen, på same måte som «Lenkjer ut». -- Ranveig 23. okt. 2005 kl. 00:11 (UTC)

Kan det ikkje gjerast slik at me kan lage lenkjer internt i artikkelen, av type fotnotar? Slik at eit lite tal1 bak ein påstand kan lenkjast til ein tittel i kjeldelista, slik Kurtber seier? --Ekko 23. okt. 2005 kl. 05:35 (UTC)

Nei. Det kan bli rotete1 på fleire måtar2. For det første vil mange fotnoter i ein tekst forstyrra teksten3, for det andre vil stadige endringar føra til rot i talrekkja4. (Kva ville du til dømes gjort om du ville leggja til ein setning, med fotnote, midt inni det eg nett skreiv?. Elles synest eg fotnoter er gammaldagse, papirtilpassa ting som passar best nedst på ei side, nær tilknytta teksten. Endenoter er noko herk. Men det er mitt personlege syn.)
Det er ikkje alltid artikkelskrivaren kan avgjera kva som er kontroversielt og ikkje. Det er heller ikkje bare det som er kontroversielt som treng kjelder -- også utsegner om årstal, hendingar, stader osb. bør kunna etterprøvast. Ei fotnote for kvar av desse blir litt mykje.
Det er òg lettare for alle om alle kjelder blir samla på éin stad. Eg har nett omsett ein artikkel om van Gogh frå sv: og da:. Det meste av teksten er ikkje min eigen. Eg vil gjerne markera dette på noko vis, men ei fotnote til slutt vil ikkje vera tydeleg nok. Då er det betre med ei litt meir utførleg kjeldeliste der eg skriv akkurat det. -- Ranveig 23. okt. 2005 kl. 07:54 (UTC)
Eg trur du har mest rett, for å seia det fyrst. Men, ta ein artikkel er arbeidar med no som døme: Ventrikkelseptumdefekt, ein type hjartefeil. Sjølsagt er mykje av teksten henta frå ulike kjelder, dei fire viktigaste er derfor lista opp til slutt. Men i teksten argumenterar eg óg for at mange tilfelle av denne feilen ikkje er feil, men normalvariantar av naturleg utvekling. Dette er eit viktig poeng, det går óg inn i eit større ordskifte om kva som er sjukdom, om screening er av det gode, om Ulysses-syndromet osb. Akkurat dette poenget bør det derfor gjerast ekstra godt greie for. Eg vil derfor gjerne ha ei lenkje direkte til dei artiklane som er har tufta synspunktet mitt på. Lesaren kan ikkje lesa to bøker, ein artikkel, ein doktoravhandling og to wikipediartiklar for å sjå kor eg har det frå. Skjønar? --Ekko 23. okt. 2005 kl. 09:28 (UTC)
Eg trur aldri det vil verta eit problem at wikipedantar vert for flinke til å oppgje kjeldene sine. Hadde vi hatt eit standardopplegg for kjeldereferansar, ville eg oppfordra alle til å nytta dette so ofte som mogleg.
Men eg er samd i at å leggja informasjonen inn i sjølve artikkelen, ikkje vil gjera artikkelen betre for den gjennomsnittlege lesaren. Eg er altså usamd med Kurtber og Olve her: Sjølv om dei kjem i ein eigen bolk nedst i artikkelen, kan referanselister vera forstyrrande element.
Kjelder og litteraturtilvisingar bør samlast på ein plass utanfor sjølve artikkelen, synest eg. Men ikkje på diskusjonssida. Eg trur det beste ville vera å få ei eiga kjeldeside til kvar artikkel, på same viset som vi i dag har diskusjonssider. (Det er kanskje noko slikt Guttorm og Ranveig har i tankane òg?)
--Verdlanco\ordskifte 23. okt. 2005 kl. 09:30 (UTC)

Klipp 24. okt. 2005 kl. 14:58 (UTC) slutt. Ranveig


Ei eiga kjeldeside høyres ut som ei god løysing i mitt hovud; gjerne med ei eiga "fane" (oppe med Innhaldsside | Diskusjon | Endre | Historikk | osv). Det vil gjere det meir openlyst kvar ein kan legge inn kjelde-vising og/eller referanse-/litteraturlister.

Det viktigaste, sånn som eg ser det, er at det skal vere lett for brukarane av Wikipedia å dobbeltsjekke opplysingar om dei ønskjer det. Det vil føre Wikipedia eitt steg nærare å vere eit oppslagsverk som brukarane "tør satse pengar på"

Utanom det har eg nytta fotnotar i artikkelen min om Abort, og eg trur at det kan vere ein fin måte å vise til kjelder når ein kjem med ein påstand i artiklane. I det store og det heile skal ein jo unngå å påstå ting i artiklar, so det vil ikkje verte mange fotnotar i ein artikkel. (Altso stør eg Ekko når han snakkar om å vise til artiklar som skal underbygge ei påstand) / Kurtber|Ordskifte 24. okt. 2005 kl. 16:13 (UTC)

Eiga kjeldesideEndra

Flytta hit frå Brukardiskusjon:Ranveig 24. okt. 2005 kl. 15:06 (UTC):

Eg trur ikkje det er nokon god idé med eiga kjeldeside, sidan sida vert rekna med i antal artiklar, sjå special:newpages. --EIRIK\diskusjon 24. okt. 2005 kl. 14:42 (UTC)

Slutt på flytta kommentar. Ranveig


Hmm, det var slett ikkje meininga. Kanskje det går an å laga ei kjeldeside på same måte som det finst ei diskusjonsside? På den andre sida risikerer me då at kjeldene likevel ikkje blir kopierte. Finst det ei løysing? -- Ranveig 24. okt. 2005 kl. 15:10 (UTC)
Trtur ikkje det er noko stort problem om vi viser måtehald: Det eg meiner, er at vi kan opprette eigne kjeldesider i dei spesifikke falla der kjeldelista er for lang til å ha i sjølve artikkelen. Trur denne grensa går ved meir enn ein stad kring 8–12 kjelder. Dette vil truleg alltid berre gjelde ein liten prosentdel av alle artiklane. -- Olve 24. okt. 2005 kl. 16:29 (UTC)
Over 8-12 høyrest ut som ei god grense for meg, men eg håper me får slike kjeldelister for meir enn ein liten del artiklar. Alle lengre artiklar med respekt for seg sjølv bør ha minst ti kjelder for stort og smått. -- Ranveig 24. okt. 2005 kl. 17:15 (UTC)

Eg stemmer mot eigne kjeldesider. Ein fin ting å kunne ta ein utskrift av artikkelen, og då må kjelder og artikkel henge saman. --Ekko 24. okt. 2005 kl. 20:16 (UTC)

Alle trea som blir sparte stemmer for! :-) Eg trur mange ikkje vil bry seg særleg om ei ovlang kjeldeliste sist på utskrifta. Gjer dei det, kan dei jo skrive ut den sida òg. Ei kortfatta og prioritert litteraturliste vil vera av meir hjelp.
Dersom me likevel vil gjera noko med det, går det kanskje an å ordna med koden slik at utskriftsversjonen av kvar side òg tek med kjeldesida om ho finst. -- Ranveig 25. okt. 2005 kl. 07:09 (UTC)
For min del vil det vera godt nok viss det står (gjerne med små typar) på utskrifta at det til denne artikkelen finst ei kjeldeliste, og URI-en til den lista.
--Verdlanco\ordskifte 25. okt. 2005 kl. 13:25 (UTC)

Rettningslinjene på engelsk WikipediaEndra

Rettningslinjene på engelsk Wikipedia ligg her: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cite_sources --Jorunn 24. okt. 2005 kl. 16:45 (UTC)

Dei tilrår å leggja kjeldetilvisingane nedst i artikkelen (når det vil verka forstyrrande å fletta kjeldene inn i sjølve teksten). Eg synest ikkje dét er ei optimal løysing. I botnen på artikkelen kikar eg ofte etter peikarar til relaterte websider, men kjelder er noko anna.
Eg håpar på ei endring i MediaWiki som gjer at me kan laga tilhøyrande kjeldesider (som ikkje vert rekna som artiklar).
--Verdlanco\ordskifte 24. okt. 2005 kl. 17:59 (UTC)

Kjelder som ikkje ligg på vevenEndra

Kva gjer me når me ikkje finn kjelder på verdsveven? Legg me ut tittelen på boka, namnet på personen eller datoen for avisa me har fått informasjonen frå, eller let me artiklane stå utan kjelder? Har wikipedia retningsliner for slikt? --Tannkrem 13:20, 3 november 2006 (UTC)

Kjelder på verdsveven er uansett ofte dårlege kjelder. Skriftlege kjelder frå (fag)tidsskrift er best, autorative bøker er òg bra. Eg synest framlegget om ny retningsline på engelsk wikipedia oppsumerer dette godt. --Ekko 13:35, 3 november 2006 (UTC)
Men me bør vel ha retningsliner for korleis me skal oppgje desse? Skal me oppgje forfattar, tittel, ISBN-nummer..? Det kunne kanskje stått på Wikipedia:Kjelder korleis ein vil ha det, så er det større sjanse for at alt vert gjort likt. Den engelske lenka di vil ha Harvard-referansar. Det kunne sikkert vera ein idè, men då bør det stå på nynorsk wikipedia òg korleis ein gjer dette, og administratorane må minna alle på at dei må hugsa å gjera det, slik administratorane minner folk på mange andre ting. Men då gjer eg det slik, i det minste. --Tannkrem 13:47, 3 november 2006 (UTC)
Eg er samd med Brukar:Tannkrem i at nynork Wikipedia bør ha retningslinjer for korleis ein fører opp referansar. Her er eit framlegg:
 • Bok: Forfatter(ar), Fullstendig tittel på boka, Utgåve (ikkje for 1. utg.) Forlag, Utgjevingsår.
 • Artikkel i vitskapeleg journal eller tidsskrift: Forfatter(ar), Fullstendig tittel på artikkelen, Namn på tidsskrift, Vol., Nr., År, Månad, Sidetal.
 • Manualar: Forfatter(ar), Fullstendig tittel, Utgjevar, Utgjevingsår og dato.
 • Nettstader: Forfatter(ar), Fullstendig tittel, Utgjevar, Utgjevingsår og dato.
Referansar til nettstader er problematiske, av fleire grunnar:
 • Kvaliteten er sterkt varierande og/eller usikker.
 • Forfattaren er ikkje alltid oppgheven.
 • Publiseringsdato, eller dato for siste oppdatering, er sjeldan oppgjeven.
 • Nettsatder forsvinn, eller byttar URL.
I mange høve er det likevel nyttig å referera til nettstader, som til dømes nettstaden til eit føretak.
Her er nokre døme:
 • Smith, G.S., An Introduction to Classical Electromagnetic Radiation, Cambridge University Press, 1997.
 • Deprettere, E. and Dewilde, Orthogonal cascade realisation of real multiport digital filters, Int. J. Circuit Theory Appl., Vol. 8, 1980, pp. 245-277.
 • Tzanettis, E., The properties of frequency dependent linear transformations in digital filter design, Proc. Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Tusla, MA, April 1978, pp 695-702.
 • ADSP-21065L SHARC user’s manual, Analog Devices, 1998.
 • NE5532, NE5532A Dual low noise operational amplifiers, Rev. 2, Texas Instruments, Juni 2002.
 • Smith, J.O., Mathematics of the discrete Fourier Transform (DFT)
 • K Desktop Environment
 • Heimesida til Statoil
Eg er ikkje ivertydd om at ISBN nr bør vera med, av di same boktittel ofte vert utgjeven i fleire versjonar. Mange bøker frå store forlag vert selde til ulik pris i ulike land. Desse vil då ha ulike ISBN nr.
Dette er berre eit framlegg, mynta på å stimulera til diskusjon.
--Sigmundg 17:58, 3 november 2006 (UTC)
Men for eit godt framlegg! Eg er heilt samd i at ISBN er av tvilsam verdi. Dessutan bør me kanskje seie litt meire om tidsskriftreferansar og at det vil vera ulikt kva for opplysingar som skal vera med. T.d. skal vel altid Vol., År og Sidetal vera med, mens Nr. og Månad vil vera aktuelt for nokre tidsskrift, men ikkje for andre.
--Ekko 20:01, 3 november 2006 (UTC)
Nokre kjappe innspel herifrå:
 1. Det skal stå kolon heller enn komma mellom forfattarnamn og tittel på norsk.
 2. Artiklar skal alltid stå «mellom hermeteikn», heile verk (inkl. tidsskrift) skal alltid stå i kursiv.
-- Olve 21:06, 3 november 2006 (UTC)
Ja, tidsskriftreferansar, og konferanse-'proceedings', vil ha noko ulikt format, alt etter kva for opplysningar som er tilgjengeleg. Eg veit ikkje om eg er heilt samt med Olve (sjølv om han tykkjest vera tustning). Han har heilt sikkert rett, innan sitt sitt eige fagfelt, men innan andre fagfelt er tradisjonane annleis. Men det var slike innspel eg ba om og eg vonar å få fleire, slik at vi kan koma fram til eit kompromiss.
Målet med referanselitteratur er at lesarane skal kunne gå til eit bibliotek og anten finna boka eller tidsskriftet der, eller be ein bibliotekar om å låna verket frå eit anna bibliotek. Det er difor svært viktig at informasjonen som vert oppgjeven i referansane er så nøyaktig som mogeleg og at informasjonen er rett. Formatet varierer noko frå fagområde til fagområde. Ulike vitskapelege journalar vil òg ha ulike format, sjølv innan same fagfeltet. Kva format som skal nyttast på Wikipedia bør difor drøftast litt før ein bestemmer seg.
Det beste ville vera om vi òg vart samde om å samla referansane mot slutten av artikkelen, under
== Referansar ==
<referansar/> (Dette fungerer ikkje (på engelsk Wilipedia nyttar dei '<'references'/>', utan 'ar)
Dei må då skrivast inn i teksten slik: Ettersom den karakteristiske impedansen i luft er 377 &Ohm; [1] kan det visast at .....
Eg har ikkje gjordt dette hittil, på grunn av at eg ikkje veit korleis ein gjer det her på nynorsk Wikipedia.
--Sigmundg 21:44, 3 november 2006 (UTC)
Me bør ha ei enkel oppskrift over korleis ein skal gjera dette. Etter mal frå engelsk wikipedia kan oppskrifta vera slik: Ein skriv: (Forfattar). ''(Tittel på bok)''. (Land) (År). [[Wikipedia:Bokkjelder/(ISBN-nummer utan bindestrekar)|(ISBN-nummer)]]. Dette må ordnast ut frå korleis Nynorsk Wikipedia vil ha det, og ikkje korleis eg hugsar det no. Liknande oppskrifter kan lagast for kjelder som ikkje er bøker. Då slepp me å finna opp hjulet på ein ny måte kvar gong ein av oss vil oppgje ei kjelda som ikkje ligg på nett. Desse "oppskriftene" bør liggja lett tilgjengeleg, så ein kan klyppa og lima og slepp å hugsa heile regla. --Tannkrem 03:49, 4 november 2006 (UTC)
Vi har allereie diskutert dette, men eg kan ikkje finne att diskusjonen. Det var det eg oppsummerte, ikkje korleis den «universelle standarden måtte vera»... :] Liknande diskusjon var det òg på Bokmålswikipediaen, med stort sett identisk resultat. Diskusjonen galdt først og fremst kva vi gjer i løpande tekst i artiklane, men vi bør følgje same prinsippet for kjeldelister som for litteraturlister, slik at vi ikkje får fleire standarder enn nødvendig — lurt å unngå å forvirre både skribentar og lesarar. -- Olve 22:54, 6 november 2006 (CET)
Mitt inntrykk er at haldninga på Nynorsk Wikipedia er at det som er viktig, er at kjeldene finst, ikkje at dei er skrivne på rette måten. Men å laga ein mal for korleis det skal gjerast (ein universell standard) på Wikipedia vil føra til at me gjer det i større grad. Trur eg. For det er meir sutalaust å gjera noko som ein har enkle rutinar for, så ein slepp å laga sin eigen prosedyre. Eg har ikkje personlege meiningar om korleis kjelder bør førast, men ynskjer at nokon som har personlege meiningar fortel meg det på Wikipedia:Kjelder#Korleis_oppgje_kjelder, Wikipedia:Kjeldelister e.l. --Tannkrem 23:09, 6 november 2006 (CET)

ReferansarEndra

Er det nokon som veit om det finst noko slikt som:

== Referansar ==
<Referansar/>

her på nynorsk Wikipedia? --Sigmundg 22:18, 4 november 2006 (CET)

Det er mediawikikode og finst dermed, også her, på engelsk. Ein skriv altså <ref>Forfattar: Full referanse osb.</ref>, og deretter <references/> under Kjelder. --Ranveig 18:26, 11 november 2006 (CET)
Eg ser på Atrial septal defect på engelsk wikipedia at dei har nytta ein slags mal for å sette inn referansar. Er det ein idé for oss? --Ekko 08:43, 16 november 2006 (CET)
Fotnotar er prøvd ut her, men det liknar mest ei slagmark, med ujamn linjeavstand. Roarjo 22:58, 16 november 2006 (CET)
Det var då ikkje så gale. Og mindre skrift hadde vært bra. --Ekko 23:09, 16 november 2006 (CET)

MalarEndra

No har eg lagt inn eit par konkrete døme på korleis kjelder kan førast. Om nokon er usamde, må dei gjerne retta, byta ut eller utdjupa. Fleire døme hadde òg vore bra, då slepp folk å tru at "min" måte er den einaste rette. --Tannkrem 13:43, 2 desember 2006 (CET)

Innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:42, 16 august 2007 (CEST):

Kjelder, og taus brukarEndra

Det er ein flittig brukar, Eilev G. Myhren, som for tida skriv mykje om keltisk mytologi. Eit problem med desse artiklane er at dei er heilt utan kjeldetilvisingar. Eit anna problem er at dei er fulle av feil på de punkta eg veit noko om (staving av namn, osb). Eg ser derfor ekstra kritisk på resten av artiklane, og meiner at innhaldet syner ei forståing av kva keltisk mytologi er, som kanskje ikkje er heilt rett. Eg skulle gjerne ha drøfta desse punkta med brukaren før eg går inn og gjer store endringar. Han svarar ikkje på noko av det eg skriv, så nokon dialog synest ikkje mogeleg. Kva gjer eg? --Ekko 08:19, 20 mai 2007 (CEST)

Om han ikkje etter kvart svarar eller legg ut kjelder, er det vel ikkje anna å gjera enn å kutta vekk alt som er feil eller som du ikkje er sikker på er rett. Me kan jo ikkje la galne eller potensielt galne opplysningar stå her fordi forfattaren ikkje vil fortelja om kjeldene sine. Om kjelder o.a. dukkar opp seinare, ligg opplysningane likevel i historikken, så det er fort gjort å retta opp artiklane att etterpå. --Tannkrem 08:54, 20 mai 2007 (CEST)
Men eg er sant å seia opprådd om kva eg gjer med ein slik stabukk. Det er jo for gale å blokkera ein god bidragsytar. Men på den andre sida er retningslinene klare:
=== Ikkje finn på ting ===
Wikipedia skal vera eit oppslagsverk for informasjon som er kjend og som kan dokumenterast. Det er ikkje staden for ny forsking. Ikkje legg fram nye teoriar her som ikkje er publiserte frå før. Presentasjonar av originale idear eller definisjonar av nye termar vil bli sletta.
=== Oppgje kjeldene dine ===
Ein viktig del av dét å skriva ein artikkel som høver for eit leksikon, er å gjera innhaldet verifiserbart; Brukarane skal kunna stola på Wikipedia. Lesaren må kunna få stadfesta alle utsegner i Wikipedia-artiklar ved å gå til andre pålitelege publikasjonar. Difor er det viktig for kvaliteten av artiklane at vi viser til truverdige kjelder når vi legg inn nye opplysningar.
Og dersom folk ser bort frå dette, slik mange gjer, fell heile grunnlaget for prosjektet bort etter mi meining. Då er Wikipedia like nyttig som skrifta på doveggen. Og difor er det Eilev G. Myhren driv med farleg for prosjektet. Korleis får eg/me han på betre tankar? --Ekko 19:54, 20 mai 2007 (CEST)
Eg er einig i at artiklar må ha kjeldetilvising, og syns denne saken med Eilev her er litt merkeleg. Artiklane han skriv virkar greie nok dei (samanlikna med tilsvarande artiklar på bokmål og engelsk) om ein ser bort frå at dei mangler kjelder, så ut i frå det virkar han som ein fornuftig kar. Derfor er det rart at han i det heile tatt ikkje svarar på diskusjonssida si. Kan det vere at han på ein eller annan måte ikkje får beskjed om nye meldingar? Artiklane om gotarane som han skreiv i dag er artiklar eg sjølv har hatt raude lenkjer til i artiklane om fleire franske byar eg har skrive i det siste, og er såleis artiklar eg har savna. Er det mogeleg å gjere slik som på engelsk wikipedia og merke artiklar i starten av artikkelen om at dei manglar kjeldetilvising? Då vert det opp til lesarane sjølv å avgjere om innhaldet i artikkelen er til å stole på eller ikkje. Det optimale er sjølvsagt å ha kjeldetilvisingar i alle artiklar, men viss alternativet er å slette det som tilsynelatande elles er greie artiklar syns eg i alle fall det er eit forslag som bør diskuterast. Om Eilev hadde sett at artiklane hans vart merka med at dei manglar kjeldetilvising, så kanskje han hadde byrja og gjere noko med det. --Frokor 20:37, 20 mai 2007 (CEST)
Eg er samd med Frokor. Vi treng eit merke å setje på artiklar utan kjelder. Minst like viktig er det å kunne merke påstandar utan kjelder. Slettemalen er eit dårleg alternativ, for saka er ikkje at vi ikkje ønskjer artiklane til Eiliv på wikipediaen, men at artiklane vert så mykje meir truverdige og interessante om vi visste kor opplysningane var henta frå. - Knut 20:44, 20 mai 2007 (CEST)
To løysingar står fram for meg: anten eit innleiande artikkelmerke i førstninga av anten artikkel eller gjeldande seksjon, eller flytt den omstridde teksta til diskusjonssida saman med ein liten kommentar om kvifor du meiner teksten ikkje kan stå på artikkelsida førebels. I sjølve teksten kan ein òg nytte {{Kjelde manglar}}. __meco 09:00, 21 mai 2007 (CEST)
Kjelde manglar er fin der det er ein konkret påstand ein lurar på, men eit innleiande merke trengs òg. --Ekko 20:36, 21 mai 2007 (CEST)
Eg har snikra saman denne medan eg såg på tv, så teksta kan kanskje forbetrast, men det er då ei kladd:


 
Denne artikkelen viser ikkje til nokon kjelder eller referansar.Hjelp Wikipedia med å finne truverdige kjelder.
Sitat som verkar tvilsame risikerer å verte fjerna om nokon finn det naudsynt.

[[Kategori:Artiklar utan kjelder|{{PAGENAME}}]]

Dette usignerte innlegget vart skrive av Anders (diskusjon · bidrag)

Eg har sendt ein e-post til han no, og bede han lesa diskusjonssida si. Håpar han les e-post for tida. --Tannkrem 20:59, 20 mai 2007 (CEST)

Eg fekk melding om at han ikkje hadde aktivert epost då eg prøvde. Elles synes eg siste innleggea til Frokor og Knut oppsumerar mine meiningar òg. --Ekko 21:17, 20 mai 2007 (CEST)
Eg fann ikkje adressa hans her, han har sendt e-post til meg ein gong. --Tannkrem 21:23, 20 mai 2007 (CEST)
Kan det vera at Eilev G. Myhren er den same som denne? Anders 09:43, 21 mai 2007 (CEST)
Det står så her, og då er det vel liten grunn til å tru noko anna. Eilev er ein kapasitet som vi skal være glade vi har med oss, og han mykje å tilføre wikipedia. Enno meir om han oppgav kjeldene han har bruka. Spørsmålet er etter mitt syn ikkje om ein påstand er sann eller ikkje, men kor han er henta. Det gjeld både det Eilev har skrive og andre artiklar som mangler kjelder, såsom denne. - Knut 17:30, 21 mai 2007 (CEST)
Eg kan godt skjøna det kan vere frustrerande å prøve kommunisere med nokon som vel å ikkje svare tilbake. Men eg tykkjer ikkje det er grunn til sletting og blokkering, ikkje enno, sjølv om manglande kjelder er alvorlegare enn dysleksien dei ville blokkere på bokmålswikipediaen. Diverre har me som du seier, mange lange artiklar utan kjelder, desse må merkast med mal (som helst kategoriserer med det same) og etterkvart får me prøve finne kjelder, eller kutta dei ned, om det vert naudsynt. Anders 19:28, 21 mai 2007 (CEST)
Men no er det vel klårt nok korleis me ideelt sett vil ha det, og så lyt vel Myhrens grunnar til å vera taus vera hans eigne. Og blokkering høyrer vel berre heime ved medvete og ondsinna åtferd? Og det er det jo ikkje snakk om her? Truleg meire gjensidig mistyding av kvarandre. Men ein mal som seier noko i retning av «denne artikkelen blir betre om det kjem kjeldetilvisingar og/eller tips til vidare lesing» hadde vore bra, kopla med ei kort grunngjeving på diskusjonssida. --Ekko 20:27, 21 mai 2007 (CEST)
Han har svart på e-posten min, men tydelegvis ikkje her eller på si eiga diskusjonssida, av ein eller annan grunn. Men me får håpa det kjem, etter nok ei oppmoding. --Tannkrem 21:39, 21 mai 2007 (CEST)

Ei god løysing på kjeldetilvising og omsetting av artiklar finn ein på Irlands geografi frå bokmålsredaksjonen. --Ekko 20:57, 30 mai 2007 (CEST)

Innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:42, 16 august 2007 (CEST)

Eg tykkjer slett ikkje at artikkelen Irlands geografi er eit godt døme på bruk av kjelder. --Sigmundg 17. juli 2009 kl. 08:59 (CEST)
Eg tykkjer ikkje nynorskartikkelen slik den er no, er nokro betre. Anders 17. juli 2009 kl. 11:36 (CEST)
 1. Smith, G.S., An Introduction to Classical Electromagnetic Radiation, Cambridge University Press, 1997
Tilbake til prosjektsiden «Kjelder».