Detritus i geologi

Detritus (av latinsk for «lausriven», adjektiv detrital) er eit geologisk omgrep for lausmateriale som har oppstått ved forvitring av faste bergartar. Lausmateriale vert ofte forflytta via sedimentære prosessar til avsetjingssystem som elveleie, innsjøar og hav. Diagenesiske prosessar kan transformere desse sedimenta tilbake til stein gjennom sementering og litifisering og danne sedimentære bergartar som sandstein. Desse bergartane kan så igjen forvitrast og danne ein ny generasjon med sediment.

Kjelder endre