Eid

Wikimedia-fleirtydingsside

Eid er eit ord som kan ha fleire tydingar.

  1. Ein eid er eit kraftfullt uttrykk, anten ei høgtideleg fråsegn eller i overført tyding eit banneord
  2. Eid kan vera ein annan måte å stava dei muslimske høgtidene som byrjar med id
  3. Eit eid kan vera ei landform som bind eit område saman med kvarandre, anten i form av ei landbru med vatn på begge sidene, eller eit skar mellom to fjell

I denne siste tydinga har Eid gjeve namn til mange norske stader og menneske, til dømes:

Det er nær 500 som har Eid som etternamn i Noreg.Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.