Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er eit norsk statsorgan (særlovselskap) som forvaltar Statens pensjonsfond – Noreg, som opphavleg hadde namnet Folketrygdfondet. Folketrygdfondet var skipa i 1967 av Per Borten-regjeringa i medhald av lov om folketrygd frå 17. juni 1966. Føresegnene om forvaltinga av fondet vert fastsett av Stortinget.

Folketrygdfondet vert leia av ni styremedlemar utpeika av regjeringa (Kongen i statsråd) for fire år om gongen. Midlane i fondet er plassert i ei lang rekkje ulike aksjar, obligasjonar og verdepapir, og målet er å oppnå størst mogleg avkasting på investeringane innanfor akseptabelt trygge rammer, til det beste for fondet.

BakgrunnsstoffEndra