Irradians eller innstrålingstettleik er eit omgrep som blir brukt om styrken på elektromagnetisk stråling på ei overflate. Irradians blir målt i W/ (watt per kvadratmeter). Irradians har symbolet E i internasjonal nomenklatur, sidan omgrepet først vart definert på fransk – Éclairement. Irradians kan òg uttrykkjast i kvanteeininga; vanlegvis brukar ein då målte m-2s-1 (målte foton per kvadratmeter per sekund) som eining.

Viss ei lyskjelde sender ut lys i alle retningar og det ikkje føregår absorpsjon, vil irradiansen minke med kvadratet av avstanden frå kjelda, sidan det arealet som lyset spreiast over aukar med kvadratet av avstanden.

Tekniske detaljar endre

Irradiansen til monokromatisk lys i eit stoff er gjeve av det elektriske feltet av [1]

 

der E er den komplekse amplituden til det elektriske feltet til bølgja, n er brytingsindeksen til stoffet,   er lysfarten i vakuum, og ϵ0 er permittiviteten i vakuum.

Kjelder endre

  1. Griffiths, David J. (1999). Introduction to electrodynamics (3. ed., reprint. with corr. utg.). Upper Saddle River, NJ [u.a.]: Prentice-Hall. ISBN 0-13-805326-X.