Isobar er ei linje mellom forskjellige punkt som har same trykk. Innan meteorologi er isobarane linjer med likt lufttrykk, og fordelinga av isobarane er tett knytt opp til vindfeltet. Tette isobarar indikerer kraftig vind. Når isobarane er teikna inn på eit meteorologisk plott er det relativt enkelt å sjå lågtrykk og høgtrykk.

Isobarar rundt eit lågtrykk over Storbritannia

Innan kjernefysikk vert to nuklidar med same massetal kalla isobarar. Til dømes er bor-12 og karbon-12 isobarar. To variantar av same grunnstoff med forskjellig atommasse vert derimot kalla isotopar, medan nuklidar med same mengd nøytronar vert kalla isotonar.

Sjå òg endre