Lov om målbruk i offentleg teneste

(Omdirigert frå Mållova)

Lov om målbruk i offentleg teneste, med kortnamna mållova og målbrukslova, regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

Lova og forskriftene til lova har føresegner om jamstilling mellom bokmål og nynorsk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune, bruken av nynorsk og bokmål i statsorgana, retten for kommunane og fylkeskommunane til å krevje skriv frå statsorgan på bokmål eller nynorsk og føresegner om dei rettane privatpersonar og private instansar har til å få brev, eksamensoppgåver, skjema o.a. frå statsorgan på si eiga målform.

Kultur- og kyrkjedepartementet administrerer lova, fører tilsyn med målbruken i departementa og følgjer opp klagesaker. Språkrådet fører tilsyn med statsorgan under departementsnivå, informerer om lova og følgjer opp klagesaker.

Lova har ikkje føresegner om sanksjonar ved grove brot på reglane. Både det tidlegare Norsk språkråd og det noverande Språkrådet har peika på at det er behov for sanksjonar.

Lova tok til å gjelde 1. januar 1981 og avløyste lov om målbruk i statstenesta frå 1930.

BakgrunnsstoffEndra