Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er eit norsk direktorat som blei oppretta 1. juli 2013 gjennom samanslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.[2] Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet.[3]

Miljødirektoratet
TypeDirektorat
Org.nummer999 601 391
Skipa2013
MiljødirektørEllen Hambro[1]
VerkeområdeNoreg
TilsetteCa. 700
UndergrupperStatens naturoppsyn
EigarskapMiljøverndepartementet
Nettstadmiljødirektoratet.no

Eit mål med etableringa av direktoratet har vore å forenkle og betre styringsdialogen mellom departement og direktorat, og vidare til fylkesmenn og kommunane.

Direktør

endre

Ellen Hambro blei i statsråd 22. mars 2013 åremålstilsett som direktør for Miljødirektoratet frå 1. juli same år.[4] Ho leda også arbeidet med samanslåinga av dei to direktorata i perioden fram til Miljødirektoratet blei oppretta.[5]

Oppgåver

endre

Dei overordna oppgåvene er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.[6] Meir spesifikt omfattar det oppgåver innan

 • klima, klimagassar og klimatilpassing
 • helse- og miljøskadelege stoff
 • naturmangfald - forvaltning av areal og leveområde
 • forvaltning av artar og bestandar
 • friluftsliv
 • forvaltning av hav- og kystmiljø
 • forvaltning av elver og innsjøar
 • avfall og gjenvinning
 • luftforureining og støy
 • regulering og tilsyn av industri og petroleumsverksemd

Grunnfunksjonane til direktoratet er å

 • overvake miljøtilstanden og formidle miljøkunnskap og -informasjon
 • vere myndigheitsutøver - forvalte lover og forskrifter, fatte vedtak etter desse og føre tilsyn
 • styre og rettleie regionalt og kommunalt nivå
 • vere fagleg rådgivar og samordne sektorovergripande arbeid
 • bidra i internasjonalt miljøarbeid

Organisering

endre

Miljødirektoratet har til saman om lag 700 tilsette – dei fleste av desse ved kontora i Trondheim og Oslo. Den overordna leiinga er lokalisert i Trondheim. Statens naturoppsyn er ein del av direktoratet med over 60 lokalkontor over heile landet.

Direktoratet er delt inn i følgjande avdelingar:

 • avdeling for artsforvaltning
 • industriavdelinga
 • klimaavdelinga
 • miljøgiftavdelinga
 • avdeling for naturbruk og vern
 • avdeling for naturressursar og klima
 • tilsynsavdelinga
 • organisasjonsavdelinga
 • Statens naturoppsyn

Referansar

endre

Bakgrunnsstoff

endre