Millisekund er ei SI-eining for måling av tid, avleidd av sekund. Eitt millisekund er lik 10−3 sekund. Symbolet for millisekund er ms.

Bruk endre

Millisekund blir brukt for å måla hendingar som tek tilsvarande lita tid. Døme på ting ein kan måla i millisekund: