NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket (tidlegare: Universitetsbiblioteket i Trondheim, UBiT) er ein del av Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Universitetsbiblioteket vart skipa i 1912, som NTH sitt bibliotek, men har røter attende til DKNVS sitt bibliotek frå 1768 og er difor det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg.

Portalen over inngangen til Teknologibiblioteket, det gamle NTH sitt hovudbibliotek, i Hovudbygget på NTNU, Gløshaugen

VerksemdaEndra

  • Mandat
  • Målgrupper
  • Bibsys
  • Samlingane
  • Spesialsamlingar

BibliotekeiningarEndra

NTNU UB har 11 bibliotek som dekker ulike fagområde:

Arkitektur- og byggbiblioteketEndra

Biblioteket si målgruppe er arkitektmiljøet ved Fakultet for arkitektur og biletkunst, byggingeniørfaga og Institutt for produktdesign ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi. Det har lokale i Sentralbygg 1, Gløshaugen.

Biblioteket vart danna som Fellesbiblioteket arkitekt og bygg i 1961, då Sentralbygg 1 stod ferdig. Arkitektavdelinga og Byggingeniøravdelinga flytta då til dette bygget frå Hovudbygget på Gløshaugen.

Biblioteket DragvollEndra

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing (SVT). Det har lokale i Bygg 8 og 6B, nivå 5, Universitetssenteret på Dragvoll.

Biblioteket vart danna då del 1 av Universitetssenteret sitt første byggetrinn stod ferdig i 1978. Då vart samlingar og tenester retta mot humaniorafaga flytta til mellombels lokale på Dragvoll frå Universitetet i Trondheim sine lokale på Lade. Då andre byggetrinn stod ferdig i 1993, vart samlingane flytta til plan 5 i bygg 8. I 2006 vart lokala utvida med nivå 5 i det nye bygg 6B.

Biblioteket KunstakademietEndra

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Institutt for biletkunst, Kunstakademiet i Trondheim. Det har lokale på Nedre Elvehavn i same bygg som Institutt for biletkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Biblioteket vart danna i 1988, og vart ein del av NTNU sitt universitetsbibliotek i 1997.

Biblioteket ValgrindaEndra

Biblioteket si målgruppe er SINTEF, studentar og tilsette ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk og Instutt for vatn- og miljøteknikk. Biblioteket er lokalisert hos SINTEF Teknologi og Samfunn sine avdelingar i Valgrinda.

Forskings- og undervisingsmiljø frå NTNU og SINTEF vart samlokalisert i Valgrinda i 2000 og biblioteket Valgrinda vart danna same året.

DorabiblioteketEndra

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved NTNU. Dorabiblioteket har lokale i Dora på Nyhavna.

Dorabiblioteket vart danna i 2001 som eit felles fjernmagasin for NTNU Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket sin eldste faglitteratur, trykte tidsskrift og aviser, bilde og privatarkiv vert lagra her. Dorabiblioteket er samarbeidspartnar i Arkivsenter i Dora.

GunnerusbiblioteketEndra

Målgruppa er tilsette og studentar ved NTNU, spesielt Vitskapsmuseet og Institutt for religionshistorie og arkeologi. Gunnerusbiblioteket ligg på Kalvskinnet.

Gunnerusbiblioteket vart etablert som DKNVS sitt bibliotek i 1768 og er Noregs eldste vitskaplege bibliotek. Frå 1760 var biblioteket lokalisert i medlemmer av DKNVS sine heimar. Foreninga flytta med boksamlingane til Trondheim Katedralskole i 1788. I 1866 fekk biblioteket eige bygg på Kalvskinnet, teikna av arkitekt Christian Christie. Eit tilbygg med boktårn i betong vart ført opp av arkitekt Claus Hjelte i 1930. Ei utviding av bygget og boktårnet kom i 1975, teikna av NTH-professor Einar Myklebust. Trappehuset var utforma av kunstnaren Ramon Isern.

MarinbiblioteketEndra

Målgruppa er studentar ved Marin teknikk, tilsette ved Institutt for Marinteknikk ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi, CeSOS (Centre for Ships and Ocean Structures) og MARINTEK.

Marinbiblioteket ligg i Marinteknisk SenterTyholt, tilknytt Skipsmodelltanken. Då Marinteknisk Senter vart oppretta i 1979, vart det skipa eit felles bibliotek for senteret, som eit samarbeid mellom Noregs Skipsforskingsinstitutt (NSFI) og NTHB.

Medisinsk bibliotekEndra

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Det medisinske fakultet og tilsette ved St. Olavs hospital.

Biblioteket er lokalisert i Forsyningssenteret på St. Olavs Hospital. Biblioteket vart danna som eit reint sjukehusbibliotek, Legebiblioteket, i 1948. Tidleg i 1980-åra vart biblioteket organisert under Det medisinske fakultet, og tok namnet Medisinsk bibliotek. I 1997 vart Medisinsk bibliotek ein del av Universitetsbiblioteket. I 2013 opnar Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret, det siste byggetrinnet i det nye sykehuset i Trondheim. Dette blir eit nytt bibliotek, ei integrering av Medisinsk bibliotek (NTNU UB), og HiST sine to avdelingsbibliotek for sjukepleie, helse- og sosialfag.

MusikkbiblioteketEndra

 
Olavskvartalet

Musikkbiblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Institutt for musikk (NTNU), utøvande utdanning (tidlegare Musikkonservatoriet i Trondheim).

Biblioteket ligg i Olavskvartalet i Trondheim sentrum. Biblioteket vart formelt oppretta i 1984 og vart eini del av NTNU sitt universitetsbibliotek i 1988. Grunnstammen i biblioteket var notar frå m.a. Per Hjort Albertsen, og notar kjøpt for bruk i undervisinga ved dåverande Trøndelag musikkonservatorium.

RealfagbiblioteketEndra

 
Realfagbygget

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og er lokalisert i RealfagbyggetGløshaugen.

Biblioteket vart oppretta i 2000 og inneheld samlingar frå tre ulike bibliotek; Fakultetsbiblioteket Kjemi, Fysikkbiblioteket og Fakultetsbiblioteket Rosenborg.

TeknologibiblioteketEndra

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, og held til i 1.etasje i Hovudbygningen på Gløshaugen.

Biblioteket vart oppretta i 1912. Teknologibiblioteket har ein av dei største samlingane av teknologisk litteratur i Noreg, men har også litteratur som dekker andre fagområde.

HistorieEndra

  • DKNVS
  • rolla som ansvarsbibliotek
  • nedlagde bibliotek
  • sjefar gjennom tidene

ReferansarEndra

LitteraturEndra

Til Opplysning : Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768–1993 (Tapir forlag, 1993) ISBN 82-519-1467-1
NTUB-75 år : Norges tekniske universitetsbibliotek 1912-1987 (Tapir forlag, 1987) ISBN 82-519-0817-5

BakgrunnsstoffEndra