«Nynorsk 2011» var eit nettforum for arbeidet med revisjon av nynorskrettskrivinga. Rettskrivingsnemnda vart oppnemnd av Språkrådet med medlemmer både frå fagmiljø og viktige brukargrupper. Nemnda la ei førebels innstilling ut på høyring 1. februar 2011 før styret i Språkrådet gjorde vedtak om nynorskrettskrivinga og sende vedtaket over til Kulturdepartementet. Etter planen skulle Rettskrivinga av 2012 gjelde frå august 2012. Då skulle det òg liggje føre nye ordbøker.

Målet var å lage ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Norma skulle gjere det lettare å vere nynorskbrukar og vere lett å bruke uavhengig av formell utdanning og språkkompetanse.

Arbeidet skulle gjennomførast i ein open og inkluderande prosess. Nettsida «Nynorsk 2011» var ein del av denne opne prosessen. Då høyringa var over, hadde det kome i alt 412 blogginnlegg og kommentarar på Nynorsk 2011. «Bloggen har truleg ført til at ein del yngre språkbrukarar har engasjert seg», meinte Språkrådet.[1] Til e-postadressa var det kome 90 innlegg.

Bakgrunnsstoff

endre

Referansar

endre