Programvarebibliotek

Programvarebibliotek er ei samling funksjonar, objekt, konstantar, makroar og så vidare. Føremonen med å plassera kode i eit bibliotek et fleire:

  •  fleire program kan nytta same kode
  • berre ein kopi av koden i biblioteket vert lasta inn i RAM-minne. noko som sparar plass
  • om det vert oppdaga feil i koden er det nok å retta feile ein plass
  • oppdatering skjer ved å lasta ned siste versjon av dei ulike biblioteka
Skematisk framstilling av eit program som nyttar programbiblioteket libvorbisfile.so for å spela ei Ogg Vorbis-fil.

Kompliserte program som operativsystem, nettlesarar, teksthandsamarar og så vidare nyttar kode frå mange forskjellige programvarebibliotek. Biblioteka vert pakka på forskjellig vis avhengig av operativsystemet. Det er viktig å nytta rett versjon av dei ulike biblioteket. Om ein nyttar feil versjon kan programmet krasja.

Statiske biliotekEndra

Statiske bibliotek er ei samling funksjonar, objekt, datastrukturar som vert lagt inn i objektfila når programmet vert linka.

Dynamiske bibliotekEndra

Objekt og klassebibliotekEndra

Når ein programmerer i høgnivåspråk, som til dømes C++ og Java, nyttar ein eit klassebibliotek, som til dømes Qt, som inneheld ferdige objekt]]. Slike bibliotek inneheld ferdige objekt for funksjonalitet som dei fleste brukarprogram treng, som å skriva og lesa data til/frå filer, høgniva grafikkfunksjonar, etc. Programmeraren slepp då å bruka tid på å skriva kode for slike ting. Den største innsparinga kjem ofte av at klassebiblioteka inneheld objekt for å laga brukargrensesnitt.

Trådsikre bibliotekEndra

Døme på programvarebibliotekEndra