Råolje er flytande petroleum og er ei etterspurt handelsvare verda rundt. Vi nyttar omgrepet råolje om olja før ho er raffinert, men etter at oppløyst vatn og naturgass er fjerna.

Ei flaske råolje.

Ein nyttar ulike parametrar for å fastsetje karakteristikken åt råolja frå ein førekomst. Dei viktigaste er:

Ettersom tilgangen på råolje er avgrensa og ulikt fordelt mellom landa i verda, så har prisen og fluktuasjonen i prisen stor innverknad på utanriksøkonomien i kjøparland og seljarland. Råolje vert transportert frå produksjonsstaden til marknaden gjennom røyr eller med tankskip.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre