Rekneskap

(Omdirigert frå Reknskap)

Rekneskap er ei oversikt over inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld. Rekneskap er eit hjelpemiddel for å kunne vurdere den økonomiske stillinga for den som har avlagt rekneskapen, som til dømes ei verksemd. Døme på brukarar av rekneskap er verksemdsseigarar, offentlege styresmakter, bankar, låneinstitusjonar, investorar og tilsette.

Årsrekneskap

endre

Rekneskapslova frå 1998 gjev alle rekneskapspliktige næringsdrivande å utarbeide eit årsrekneskap for rekneskapsåret. Dette omfattar all næringsverksemd som den næringsdrivande driv, og består av reslutatrekneskap, balanse osv. Dette vert sendt til det sentrale Rekneskapsregisteret i Brønnøysund og er normalt offentleg tilgjengeleg. Det er straffbart for slike næringsdrivande å ikkje sende inn årsrekneskap.

Kjelder

endre