Rot

Wikimedia-fleirtydingsside
Røter frå ein soyabønneplante.
  • I språkvitskapen er rot den delen av ein ordstamme som ikkje kan reduserast til mindre einingar, og som samtidig er berar av leksikalsk tyding.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.