Eit sakrament (latin sacramentum) er ei heilag handling som formidlar guddommeleg nåde gjennom eit ytre middel, i kyrkja eit synleg tegn på Guds usynlege nåde.

Sakramenta er rituelle handlingar. I den evangelisk-lutherske kyrkja er det berre dåp og nattverd som vert rekna som sakrament. Den ortodokse og Den katolske kyrkja har sju sakrament:

Jesu Kristi kyrkje av siste dagars heilage har enda fleire, inklusive segling av barn til foreldra m.m.

Dei forskjellige kyrkjesamfunna ser ulikt på korleis sakramenta virkar og kva dei tyder for menneska.