Storeggaraset

Storeggaraset, òg kalla Eggaraset, var eit gigantisk undersjøisk ras ute i Norskehavet. Raset gjekk frå EggakantenStoregga på den norske kontinentalsokkelen og ut i havet lenger vest. Raset fann stad for om lag 8 200 år sidan og volumet er rekna til å vere 3000 km³. Bakkanten av rasområdet er om lag 300 km langt, og rasmassane raste 800 km ut i djuphavet. Dette gjer det til eit av dei største kjende undersjøiske rasa i verda noko gong.

Storeggaraset ut i Norskerenna førte til ein stor tsunami som skyldte inn mot Norskekysten og mot Island, Shetland, Færøyane og Skottland.
Dei gule tala syner kor høge bølgene var då dei nådde kysten, men inne i fjordane kunne bølgene verte 50 meter høge.

Raset ut i Norskerenna førte til ein stor tsunami som skylde inn mot norskekysten og mot Island, Shetland, Færøyane og Skottland. Flodbølgja er kartlagd til å ha vore 10-12 meter høg på kysten av Møre, inne i fjordane opp til 40-50 meter høg og elles kring 5-10 meter.

I samband med utvinning av naturgass frå Ormen Lange-feltet har dette raset vorte grundig kartlagt og undersøkt. Konklusjonen var at raset skjedde i massar avsett i førre istid, og at det vil krevja ei ny istid for å få eit tilsvarande ras.

Andre geologar meiner at eit tilsvarande ras kan koma frå massen som er att.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra