For kommunen med same namnet, sjå Time kommune.

Time (avstytt t på norsk, h, av latinsk hora, 'time', internasjonalt) er ei måleining for tid som utgjer 60 min, eller 3600 sek. Ordet time har opphav i norrøne tími, som tyder «tid, gang».

Timeglas som kan brukast til å måla éin time.

Eit døgn utgjer til vanleg 24 timar. Å dela døgnet inn i tjuefire timar kjem frå det gamle Egypt, der ein brukte tolvtalssystemet.

Ein time er eksakt definert som 3600 sekund, i motsetnad til lengre tidseiningar som døgn, veke, månad og år, som er definerte astronomisk og varierer i lengd. Det er òg vanleg å dela timar inn i fire kvarter.

I undervisingssamanheng vert ordet «time» eller «skuletime» også brukt om perioden undervisinga varer, og ein kan med det seie «timen varte i 45 min.».