Troms reinbeiteområde

Troms reinbeiteområde er ein del av reindriftsforvaltningen i Noreg. Reinbeiteområdet er delt inn i 15 reinbeitedistrikt i som ligg i delar av Troms og nord i Nordland. Reinbeiteområde er leia av eit områdestyre med medlemmer oppnemnde av Fylkestinget og Sametinget.

Fire av reinbeitedistrikta har beite i Nordland fylke. I tillegg er det tre distrikt som har tilgang på vinterbeite i Sverige. Svenske samebyar har til gjengjeld rett til sommarbeite i Troms.

Troms reinbeiteområde grensar til Vest-Finnmark reinbeiteområde og Nordland reinbeiteområde.

BakgrunnsstoffEndra

Reindriftsforvaltningen i Noreg - om reinbeiteområda