Volumeining

Volumeiningar er einingar som vert nytta for å avgjere volumet eller den romlege storleiken til lekamar. SI-eininga for volum er kubikkmeter eller m³. Han er lik volumet av ein terning med sider lik ein meter. I tillegg vert eininga liter mykje brukt, som er lik 1 kubikkdesimeter eller dm³.

Volumeiningar er stundom avleidd av lengdeeiningar, men ofte er det teknisk vanskeleg å finne volumet nøyaktig ved hjelp av lengdemåling. I staden har ein målt volumet på den væskemengda lekamen fortrenger når han vert søkkt ned i ei væske. I eldre tider har som regel spesielle målekar vore normalar for volummåling.

KjelderEndra

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 15. februar). Volumenhet. I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/volumenhet.