Wikipedia:Vekas artikkel/Veke 35, 2008

Skurtreskjar er ei maskin som slær, treskar og reinskar korn. Tidlege skurtreskarar vart dregne av hestar, og seinare traktorar (slepetreskarar), men i dag er skurtreskarar utstyrte med eigen motor og er sjølvgåande.

Ein skurtreskar er utstyrt med eit skjerebord i fronten, som har som oppgåve å skjera av kornaksa og føra dei inn i treskeverket. Aksa vert skorne av med ei knivstong som går over heile breidda på skjerebordet. Knivstonga er i grove trekk av same type som vert nytta på slåmaskiner, men i standen for glatte knivar vert det som oftast nytta rifla knivar. Les meir…