Wikipedia:Wikiprosjekt Språk

Dette er eit wikiprosjekt for å organisere innhaldet i artiklar om språk betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Vi håpar at dette prosjektet kan vera med på å fokusere innsatsen til andre wikipedantar. Har du lyst til å hjelpe til, så sjå på ordskiftesida for kva som må gjerast.

Tittel

endre

Wikiprosjekt om språk

Overordna prosjekt

endre

Dette prosjektet er ikkje underordna andre prosjekt.

Underordna prosjekt

endre

Dette prosjektet er ikkje overordna andre prosjekt. Derimot er det eit så stort prosjekt, at ein godt kan tenkje seg underordna prosjekt, som kan ta for seg ulike sider med settet av språk på ulike måtar: Det er t.d. mogleg å lage sider som lister opp ulike grupper av språk, vi kunne ha ei side statsberande språk, el.l., vi kunne ha eit eige prosjekt om ulike teiknspråk, eit eige underprosjekt som satsa spesielt på isolat, med utgangspunkt i t.d. eit typologisk parameter som ordstilling kunne vi t.d. sikre at opplysning om SOV, SVO, VSO, osb. (særleg for dei sjeldne typane) var med. Men dette er framtidstankar; skal ein generalisere over språk må ein ha språk å generalisere over.

Skript for å generere artiklar som unifiserer opplysningar frå ulike kjelder er oppgåver som kanskje kan formulerast som eigne delprosjekt. Her treng vi folk som kjenner wikipedia-infrastrukturen, og som kjenner perl (eller andre verktøy).

Eitt opplagt underordna prosjekt er skriftsystem. Eitt anna er Norske målføre, som også har ei eiga prosjektside.

Liknande prosjekt

endre

Prosjekt som liknar på dette prosjektet er til dømes prosjekt for å dekke alle statar i verda Wikiprosjekt Nasjonar (men språkprosjektet er større, dei språkrikaste statane har mellom 500 og 1000 språk).

Deltakarar

endre

Struktur

endre

Klassifisering

endre

Det finst inga klassifisering av dette prosjektet.

Målsetjing

endre
 1. Det langsiktige målet er å ha konsise artiklar om alle språka i verda.
 2. Eit meir kortsiktig mål er å skape ein infrastruktur for å hjelpe arbeidet mot det langsiktige målet:
  1. Lage ein mal for innhaldet i språkartiklane
  2. Lage eit oversyn over språkfamiliane i verda, og ei grovinndeling av dei
  3. Lage skript for automatisk generering av spirer på bakgrunn av språklister
  4. Deretter kan vi fylle på med innhaldsartiklar om einskildspråka. Prioriterte språk kan vere:
   1. Oversyn over språk etter språkfamilie (Her går det fram kva område vi er svak på)
   2. Verdas språk etter utbreiing, dvs. dei største språka
   3. Språkrådet si liste Namn på språk
   4. Indoeuropeiske språk, særleg dei europeiske greinene og dei språka som er snakka av nasjonale minoritetar og innvandrarar i Skandinavia.
   5. Andre språkfamiliar nær oss: Eskimo-aleutisk, uralsk, baskisk.
   6. Store språk i andre språkfamiliar.
   7. Språk som ofte går att i den lingvistiske diskusjonen.
   8. Språk som har vorte del av arbeidet til norske misjonsorganisasjonar.
   9. Isolat.