Dativ (frå latin dare, «gjeva») eller sidefall er termen på eit morfologisk kasus. Syntaktisk er dativ ofte kasusen ein nyttar for indirekte objekt, eller han kan verta styrt av preposisjonar og adjektiv. Dativ kan også dukka opp som (oblikt) subjekt.

Kasusen dativ finst i fleire moderne språk, som til dømes i dei germanske språka tysk og islandsk. Dativ finst òg i somme norske dialektar, og må sjåast som ein rest frå gamalnorsk.

Restar av dativ i moderne norsk skriftspråk finst i faste uttrykk som i live, av garde, gå mann av huse og tatt av dage. I desse tilfella vert dativ styrt av preposisjon.

Dativ i gamal nynorskEndra

Nedste eksempel er ikkje lenger godteke som rett nynorsk:

Eg ser gjennom kvistane (akkusativ) på trea (dativ).

eller

Eg ser gjennom kvistane på treom.