Korps

Wikimedia-fleirtydingsside

Korps kan visa til ei gruppe personar med sams arbeidsoppgåver og blir brukt innan militærvesen, musikk og i ei rekkje andre samanhengar. Ordet er innlånt frå fransk og stammar frå latin corpus, 'lekam', der meininga er at korpset skal fungera som éi eining.

Mange organisasjonar bruker «korps» om mindre einingar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.