Oslo tingrett

Oslo tingrett er tingretten i Oslo med lokale i Oslo tinghus. Rettskretsen omfattar Oslo kommune og fagkretsen omfattar alle sivile tvistemål og straffesaker. Sorenskriver i tingretten er (2018) Geir Engebretsen.

Oslo tingrett held til i Oslo tinghus.

Oslo tingrett er Noregs største domstol. Her vert handsama ca. ein femtedel av alle sivile tvistemål og straffesaker ved landeta førsteinstansdomstol. I 2009 vart det handsama over 10 800 sakar. Dette fordeler seg på 3 110 straffesaker (meddomsrett), 5 034 enedommersaker og 2 661 sivile saker. I 2011 hadde Oslo tingrett ein bemanning på ca. 200 årsverk, herunder ca. 72 dommarar og 21 dommarfullmektigar og 85 saksarbeidarar. Tingretten er delt i åtte rettsavdelingar med avdelingsleiarar, i tillegg er den ei administrasjonsavdeling med direktør.

Ankedomstol er Borgarting lagmannsrett.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra