Tillitt eller morenekonglomerat er ein bergart som har oppstått ved forsteining av ei usortert blanding av leire, sand, grus og stein. Tillitt, som namnet morenekonglomerat tilseier, stammar frå isbrear og vi kjenner tillitt frå tidlegare istider, som t.d Varangeristida. Det finst òg mykje tillitt på Svalbard.

Tillitt i Moelv

Kjelder

endre