pH

mål på aciditeten eller basisiteten til ei oppløysning
(Omdirigert frå PH-verdi)

pH er eit mål på kor sur eller basisk ei løysing er innan kjemien.

Vanlegvis bruker ein ein pH-skala som går frå 0 til 14, der 7 er nøytral. Det er ein logaritmisk skala. H3O+-konsentrasjonen aukar med ein tiarpotens når pH-verdien minkar med éi eining, to tiarpotensar når pH-verdien minkar med to einingar, osb. Ei løysing med pH-verdi lik 4 inneheld , det vil seia 1000 gonger fleire H3O+-ion enn ei løysing med pH-verdi lik 7.

Reint vatn har pH lik 7. Alt under 7 i pH vert rekna som syrer/surt, og alt over 7 i pH vert rekna for basisk.

Definisjonen av pH er , der er konsentrasjonen av -ion.

Det skal mikroskopiske mengder syre til for å redusera pH-verdien frå 7 til 6 i reint vatn, altså for å endra (H3O+) frå M til . Dess lågare pH-verdien er, dess meir syre treng ein for å endra pH-verdien ei eining.

Forkortinga pH er engelsk for potential of Hydrogen.