Talet 2

naturleg tal

2 (to) er det minste primtalet. I heiltalsrekkja kjem det etter talet éin og før talet tre.

← 1                    2                    3 →
Grunntalto
Rekkjetalandre / annan
Faktoriseringprimtal
Primtalførste
Divisorar1, 2
I ulike talsystem
RomartalII
Binært102
Oktalt28
Duodesimalt212
Heksadesimalt216

Talet to kan indikerast med prefiksa bi- (frå latin), du(o)- (frå latin), di- (frå gresk) eller tvi- (frå norrønt tví-).

Ordenstalet som svarar til talet to, er andre (2.).

I grammatikken blir særskilde former for to-tal kalla dualis.