Joulelovene

Joule-lovene er fysiske lover kalla opp etter den britiske fysikaren James Prescott Joule.

VarmelæreEndra

I varmelæren blir Joulelova nytta som nemning på den lova som seier at den indre energien av ein gass er uavhengig av volumet. Joule stilte opp denne loven på grunnlag av eksperiment han hadde utført. Seinare er det vist at lova berre gjeld eksakt for ideale gassar.

ElektrisitetslæreEndra

I elektrisitetslæra gjev Joulelova eit uttrykk for korleis elektrisk energi blir omsett til varme når det går straum gjennom ein leiar.

 

der   er varmen skapt av ein konstant straum   som går gjennom ein leiar med elektrisk motstand  , for ei tid  . Når straumen, motstanden og tida vert uttrykt i høvesvis ampere, ohm, og sekund er eininga for   lik joule.

KjelderEndra