Wikipedia:Gode nynorskord

Ein god hugseregel for å byggje eit godt nynorsk ordforråd er å tenkje over alternativ til «an-be-heit-else-ord» — i mange fall finst det betre ord utan desse for- og etterstavingane. I tillegg er det generelt lurt å tenkje over om ein i det heile teke treng for- og etterstavingar. Slik kan eit ord som fall i mange fall vera minst like tydeleg og godt språk som tilfelle.

Omsetjingslista nedanfor inneheld mange «eksotiske» ord. Ver klar over at desse orda ikkje treng å vere meir nynorske av den grunn, korkje i juridisk eller språkhistorisk samanheng. Til dømes har det tradisjonelle nynorske ordet «evne» eit norrønt opphav, sjølv om «dugleik» kanskje kan høyrast meir nynorsk ut. Bruk Nynorskordboka for å sjå kva ord som er lovlege på nynorsk.

Bokmål > nynorsk endre

Snarvegar:
WP:NYN
WP:Nyn
WP:NB-NN
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A endre

 • abonnement / abonnere > tinging / tinge
 • adferd > framferd (f.) | åtferd (f.)
 • adgang > høve (.n) | tilgang | tilgjenge | åtgang | åtkome | å koma åt
 • adkomst / atkomst > tilgjenge | tilkomst | åtkome (f.)
 • adlyde > lyda (v.)
 • advare > åtvare (v.)
 • advarsel > åtvaring (f.)
 • aktelse > vørdnad (m.)
 • aktsomhet > aktsemd (f.) | varsemd (f.)
 • albue > olboge (m.)
 • allerede > allereie | alt (adv.)
 • allfarvei > ålmannveg, allmanveg
 • allmennheten > ålmenta, allmenta
 • anbefale > tilrå | rå(de) til (v.)
 • anbefalelsesverdig > tilrådeleg (adj.)
 • anbefaling > tilråding (f.)
 • andel > del, part, lut
 • andektig > høgtideleg (adj.)
 • anbud > skriftleg tilbod (n.)
 • andakt > andakt (f.) |bønestund (f.) | kort gudsteneste (f.) | høgtid (f.)
 • anerkjennelse > godkjenning (f.) | heider (m.) | ros (m.)
 • anerkjenne (t.d. ein stat) > godkjenne (v.) | godta (v.)
 • anfall > åtak (n.) | plutseleg åtak (n.) | ri (f.)
 • anføre > leie (v.) | føre opp (v.)
 • anførselstegn > sitatmerke (n.) | hermeteikn (n.) | gås(e)auge (n.)
 • angi > opplyse om (v.) | melde (v.) | snikmelde (v.)
  • angivelig > etter som det vert sagt | det vert sagt at
  • angiver > tystar (m.)
 • angrep > åtak (n.)
 • angår > kjem ved/vedkjem | (det) gjeld | dreiar seg om | går ut på | snu seg om | sviva om | skilja
 • angående > med omsyn til | andsynes
 • anholde > arrestere (v.) | setja fast (v.)
 • anklage > skulde (v.) | klage (v.)
  • den anklagede > den skulda (m.)
 • ankomst > tilkomst (m.) | framkomst (m.) | framko(m)me (f.)
 • anledning > høve (n.)
 • anlegg > bygg (eller bygning om det som er bygd, byggjing om det å byggja), kime (eigenskap, grunnlag for noko)
 • anlegge > legg(j)e | legg(j)e til | bygg(j)e | føre opp
  • anleggsvirksomhet > bygg(j)everksemd | bygg(j)earbeid | anleggsverksemd
 • anmelde > melda | melda (til politiet)
  • anmeldelse > omtale (m./f.), kritikk (m.)
 • anmerkning > merknad (m.)
 • anmode > oppmode | be(de)
 • annerledes > annleis
 • anrike > opprike (v.)
  • t.d. uran: opprikt uran
 • anselig > monaleg | viktig | stor |
 • ansatt > tilsett
 • ansette > tilsetje
 • anseelse > vørde | respekt | akta | setje høgt
 • ansikt > andlet
 • anskaffelse > innkjøp | nyskaffing
 • anskuelse > oppfatning | meining | syn | åskoding
 • anstalt > institusjon (m.) | heim (m.) |
 • anstrenge > slite (v.) | gjere sitt beste | streve (v.)
  • anstrengelse > slit (n.) | strev (n.) | umak (m.)
 • ansøkning > søknad
 • anta > gå ut frå (v.) | rekne med (v.)
 • antakelse > førehandstruforventing
 • antall > tal på (n.)
 • antakelig > kanskje (adv.) | truleg | venteleg | antakeleg | likleg | vera likt til
 • anvendelse > bruksmåte (m.) | bruk
 • anvendt > brukt
 • arbeiderbevegelse > arbeidarrørsle (f.)
 • arbeidsledighet > arbeidsløyse (f.)
 • arbeidstillatelse > arbeidsløyve (n.)
 • atferd > åtferd (f.)
 • avgjørelse > avgjerd (f.) | avgjersle (f.)
  • avgjørbarhet > avgjerdsdugleik (m.) | avgjerlegheit (m.)
 • avhengighet > avhengnad (m.)
 • avsindig > vitlaus
 • avskygning > nyanse | islett | svip
 • avstedkomme > vere årsak til | føre med seg
 • avstemmelse/avstemning > røysting (f.)
 • avverge > hindre | motverke | stogge | avverje

Til toppen ↑

B endre

 • basere seg på > byggje på (v.)
 • baun > vete, varde
 • bearbeide > arbeide med/på (v.) | stelle med (v.) | vøle om (v.)
 • bearbeiding > omarbeiding (v.)
 • bebreide > klandre (v.) | skulde (v.) | laste (v.)
 • beboer > ibuar (m.) | husbuar (m.) |(leigetakar (m.)) | (han som bur der)
 • bebyggelse > busetnad (m.)
 • bedagelig > makeleg (adj.)
 • bedaget > gammal, gamal | røynd (erfaren)
 • bederve > skjemme (v.) | øydeleggje [-legge] (v.)
  • bedervet > skjemd | dårleg | helseskadeleg | øydelagt
 • bedømme > avgjere (v.) | døma om (v.) | skåre (v.) | rangere (v.)
 • befaring > synfaring (f.)
 • befinne (seg) > vere (v)
 • befolkning > folkesetnad (m.) | folketal (n.) | folkemengd (f.)
 • befolkningstetthet > folketettleik (m.)
 • beger > bekar
 • begivenhet > storhending (f.) | storhende (n.)
 • begivenhetsrik > hendingsrik
 • begrave > gravleggja (v.)
 • begravelse > gravferd (f.)
 • begrense > avgrense (v.)
  • begrensning > avgrensing (f.)
 • begrenset (som i begrenset kapasitet) > minka (adj.) | avgrensa (adj.)
 • begrep > omgrep (n.)
 • begrunne > grunngje (v.)
 • begynne > byrja (v.)| begynna(v.)
  • begynnelse > byrjing (f.)| start(m.)
 • begjære (noen inhabil) > be om (å få erklære nokon inhabil)
 • behag > velvære (n.) | glede (f.) | hugnad (m.) | lyst (f.)
  • behage > lyste (v.)
  • behagelig > hugnadsam
 • behandle > handsame (v.) | ha(va) føre (v.) (saksførehaving) | behandle (v.) (sjukdom)
  • behandler (saksbehandler) > (sakshandsamar) | (saksarbeidar)
 • beherske > meistra (v.) | ha tak(et) på (v.)
 • beholde > ta vare på (v.) | halda på (v.) (dei heldt på leiinga)
 • bekjempe > halda nede | kjempe mot
 • beklage > orsake (v) | seie seg lei for (v)
 • bekostning (på b- av) > so det går ut over
 • bekostning (på din b-) > rekning (f.)
 • bekrefte > stadfeste (v.) | sannkjenne (v.) | prove (v.)
 • bekvemmelighet (hus med alle b-er) > stas
 • bekvemmelighetsårsaker > årsakar til trivnad
 • bekymret > ottesam (adj.) | ottefull (adj.) | engsta (adj.) | uroleg (adj.)
 • belastet > plaga med (v.) | utsat for (v.)
 • beliggenhet > lægje, leie, plassering
 • beliggende > ligg ved (v.)
 • beleire > omlægra (v) | omleira (v.) | omringa (v.) | kringsetja (v.)
 • belønning > attergjeld | løn| godtgjersle
  • belønne > løna (v)
 • bemanne > manne (v.)
 • bemerke (I) > merka
 • bemerke (II) > nemna | leggja til
 • benekte > nekte for
 • benevnelse > nemning (n.)
 • benytte > nytte (v.) | bruke (v.)
 • beordre > by(de) | gi ordre | kommandere | fråordre
 • beplante > plante ut
 • beregning > utrekning (I) | vurdering (II)
 • beretning > soge (f.) | forteljing (f.) | årsmelding (f.)
 • berettiget > rettkomen
 • berolige > roe (ned) (v.)
 • beruset > rusa (adj.) | full (adj.) | drukken (adj.)
  • beruselse > rus (m.) | fyll (f.)
 • beryktet > illgjeten | berykta
 • berømmelse > ry (n.)
 • berømt > vidkjend (adj.) | namnkjend (adj.) | vidgjeten (adj.) | fræg | namngjeten
 • beseire > sigre over
 • beskadige > skade (v.)
  • beskadigelse > skading (f.)
 • beskjed > melding (f.)
  • klar beskjed > klår melding = klar melding
 • beskjeden > blyg (adj.) | smålåten (adj) | stillfarande (adj.)
 • beskjære > skjere til/ut/vekk
 • beskrive > skildra (v.)
 • beskrivelse > skildring (f.) | omtale (m. el. f.) | framstilling (f.)
 • beskylde > skulda (v.) | klandre (v.)
  • beskyldning > skulding (f.) | klandring (f.)
 • beskytte > verne (v.) | forsvare (v.) | ta vare på | passe på
 • beskyttelse > vern (n.) | forsvar (n.)
 • besittelse > eige (f.) | eign (f.)
 • beslaglegge > kverrsetje | dra inn | inndra
 • beslutte > avgjere (v.) | vedta (v.)
  • beslutning > avgjerd (f.) | vedtak (n.)
 • besparelse > innsparing (f.)
 • bestemme > bestemme (v.) | avgjere (v.) | vedta (v.) | fastsetje (v.) | Sjå Wikipedia:Gode nynorske uttrykk
  • bestemmelse > føresegn (f.) | vedtak (n.) | avgjerd (f.)
  • bestemmelsessted > reisemål (n.) | mottakarstad (m.)
 • bestige > nå toppen (på/av)
 • bestigning > omskriving? t.d. første bestigning > fyrste gongen nokon nådde toppen
 • bestikke > muta (v.) | smørje (v.)
 • bestikkelse > muter (f.) | stikkpengar | smørjing (f.)
 • bestille > tinge
  • bestilling > tinging (f.)
 • bestanddel > komponent
 • bestøve > mjøle (v.)
  • bestøvelse > mjøling (f.)
 • bestå > stå ved lag (v.)
 • bestå av > bestå av (v.) | vera samansett av (v.)
 • besvare > svare, svare på
  • besvarelse > svar (n.) | oppgåve (f.)
 • besvime > svime av | uvite/uvete (v.) | falle i uvit
 • besøk > vitjing (f.)
  • besøke > vitje (v.)
 • betale > gjelda (v.)grei(d)a
 • betegnelse > nemning (f.)
 • betennelse > brune (m.) | brann (m.)
 • betimelig > til rett tid | som det skal vera | høveleg/rimeleg
 • betingelse > vilkår (n.) | føresetnad (m.)
 • betinget (straff, læring) > vilkårsbunden | årsaksbunden | vilkårsgjeven
  • betinget dom > vilkårsdom
 • betro (bli b-dd et verv) > overlata (v.)
 • betro (hun b-dde seg til ham) > sannkjenna (v.) | vedgå/medgå (v.)
 • bety (forklarer noko, ha som meining, t.d. «dette skiltet betyr vikeplikt») > tyde (v.)
 • bety > vere viktig, har mykje å seie (t.d. «Utstyret har alt å seie.») | medføre, vil seie (t.d. «kaldt klima medfører/vil seie auka straumprisar»)
 • betydelig > monaleg (adj.)
 • betydning > tyding (f.) (av ord) | vera viktig | ha mykje å seia
  • betydningsfull > viktig (adj.)
 • bevandret > velreist | klok
 • bevare > ta vare på | verne (verne mot noko. t.d. skade eller råte) (v.)
 • bevege > røyve (v.) | røre (v.) | flytta på seg (v.)
  • beveget > rørt | rørd | gripen
 • bevegelse > rørsle (n.)
  • bevegelsesenergi > rørsleenergi (m.)
  • bevegelseshemmet > rørslehemma | rørslehindra
  • bevegelsesmengde > rørslemengd (f.)
 • bever > bjor (m.)
 • bevilge > løyve
  • bevilgning > løyving
 • bevinget > vengja (adj.)
 • bevis(e) > prov(e) (n./v.) | vitnemål (n.)
  • beviselig > visseleg | vitnefast (det står v...) | faktisk | (det finst prov for at...)
 • bevissthet > medvit (n.)
 • bevisstløs > medvitslaus (adj.)
  • bevisstløshet > medvitsløyse (f.)
 • bilag > tillegg (n.) | vedlegg (n.)
 • bistå > hjelpe (v.)
 • blueferdig, bluferdighet > blyg, blygsel (adj.)
 • bløthet > blautleik (m.)
 • blyghet > blygleik (m.) | blygskap (m.)
 • bolig > bustad (m.)
 • brudd > brot eller brott (n.)
 • bruddfasthet > brot(t)fastleik (m.)
 • bruksanvisning > brukarrettleiing (f.) | framgangsmåte (m.)
 • brunhet > brunleik (m.)
 • budskap > bodskap (m.)
 • bøyle > bøyel (m.)

Til toppen ↑

C endre

 • canyon > (elve)gjel (n.)
 • chat > tjatt (n.) | pjatt (n.) | skravl (n.)
 • chatte > tjatte (v.) | tjatre (v.) | skravle (v.)

Til toppen ↑

D endre

 • debatt > drøfting (f.) | ordskifte (n.)
 • deilig > lekker | framifrå | fin | gjæv
 • diskusjon > drøfting (f.) | ordskifte (n.)
 • dybde > djupn(e) (f.)
 • dybdekontroll > djupnekontroll (m.) | djupnkontroll (m.)
 • dybdemåler > djupnemålar (m.)
 • dybdeskarphet > djupneskarpleik (m.)
 • dyphet > djupn(e) (f.) | djupleik (m.)
 • dobbelthet > todeling | dualisme
 • dog > likevel | endå | då, do
 • dødelighet > døying (f.) | dødstal (n.) | døyelegheit, dødelegheit (f.)

Til toppen ↑

E endre

 • eiendommelig > karakteristisk (adj.) | kjenneleg (adj.) | sermerkt (adj.) | serprega (adj.)
 • eksempel > døme (n.)
 • elendighet > elende (n.) | vesaldom (m.) | armod (f.) | stakkarsdom (m.)
 • endelikt > endelykt (f.)
 • enhet > eining (f.) | einskap (m.)
 • enhetssirkelen (matte) > einingssirkelen (m.)
 • enig > samd | einig
 • enighet > semje (f.)
 • enkelte > somme (pron.)
 • ensomhet > einsemd (f.)
 • enstemmig > samrøystes
 • etterprøve > etterprøve (v.) | prøve (v.) | teste (v.) | kontrollere (v.)
 • evighet > æve (f.)

Til toppen ↑

F endre

 • falskhet > falskleik (m.)
 • fantasy-litteraturen > fabelprosa
 • fantasi > hugleik
 • fasthet > fastleik (m.)
 • fastsettelse > fastsetjing (f.)
 • fedme > fedme | feitleik (m.)
 • fedrelandskjærlighet > fedrelandskjærleik (m.)
 • fellesnevner > samnemnar (m.) | fellesnemnar (m.)
 • ferdighet > ferdigheit | dugleik (m.) | evne (f.) | tame (m.)
 • filtrere > filtrere (v.) | sile (v.) | reinske (v.)
 • finhet > finleik
 • flinkhet > flinkleik (m.)
 • flamme > flamme | loge (m.)
 • FN > SN (forkorting for Dei sameinte nasjonane) | FN (forkorting for bokmålsnemninga)
 • folketetthet > folketettleik (m.)
 • foran > framfor (prep) | framanfor (prep)
 • forbehold > atterhald (n.)
 • forberede > førebu (v.)
 • forbindelse > samband (n.) | sambinding
 • forbilledlig > framifrå | mønstergod | føredømeleg
 • forbrytelse > brotsverk (n.)| lovbrot (n.)
 • forbryter > brotsmann (m.) | brotskvinne (f.)| lovbrytar (m.)
 • forbrytersk > brotsleg (adj.)
 • forbund > samskipnad (m.)
 • fordel > føremon (-en, -er) | bate (m.) | gagn (n.)
 • fordøye > melte (a-v.)
 • fordøyelse > melting (f.)
 • forebygge > førebyggje (v.)
 • foregå > går føre seg (v.)
 • forening > samskipnad (m.) | lag (n.) | (foreining (f.))
 • forekomme > hende (v.) | finnast (v.)
 • foreligge > liggje føre (v.)
 • forelskelse > forelsking (f.)
 • forent > sameint (adj.) | samla
 • forente nasjoner (FN), De > Dei sameinte nasjonane (SN/FN [forkorting for bokmålsnemninga])
 • foretrekke > føretrekkja | lika betre | heller vilja
 • forfengelig > pyntesjuk (adj) | æresjuk (adj) | fåfengd (adj) | forfengeleg (adj)
 • forfengelighet > fåfengd (f.) | forfengelegskap (m.)
 • forgjengelighet > forgjengelegdom (m.)
 • forhandle > (drøfte) | (tinge om ei sak)
 • forholde (seg) > retta seg etter | ta omsyn til
 • forhold > tilhøve (n.)
  • forhold (grad, mål mot noko) > høve (n.)
 • forholdsmessig > høvesvis (adv.)
 • forholdsregel > åtgjerd (f.) | tiltak (n.) | rådgjerd (f.)
 • forholdsvis > forholdsvis | ganske | nokså | relativt | etter høvet | etter måten | til samanlikning
 • forhøye > forhøgja | høgja | auka
 • forhånd > førehand | føreåt | i førevegen
 • forhånds- > førehands- | føreåt- | - føreåt
  • forhåndsbestille > førehandstinge (v.) | tinge på førehand | tinge føreåt
  • forhåndsbestilling > førehandstinging (f.) | føreåttinging (f.)
  • forhåndsbetale > betale på førehand | betale føreåt
  • forhåndsbetaling > førehandsbetaling | betaling på førehand | betaling føreåt
 • forløp > utvikling (f.) | framvokster (m.)
 • forkjærlighet > forkjærleik (m.)
 • forkommen > utmødd (adj) | sterkt medteken | rådvill (adj) | motlaus (adj) | åtkom(m)en (adj) | forkommen (adj.)
 • formere > øksle (v.) | formeire (v.)
 • fornemmelse (om) > aning (om) f.) | mistanke (om) (m.) | kjensle (av) (f.)
 • forpliktelse > plikt | ansvar | skyldnad.
 • forrige > førre | førr-
 • forræder > svikar (m.) | forrædar (m.)
 • forseelse > misferd (f.)
 • forside > framside (f.)
 • forsiktig > forsiktig | varsam | varleg
  • forsiktighet > varsemd (f.) | forsiktigheit
 • forsinke > seinke (v.) | hefte (v.) | opphalde (v.) | forseinke (v.)
  • forsinkelse > seinking (f.) | forseinking (f.)
 • forskjell > skilnad (m.) | ulikskap (m.) | forskjell (m.)
  • forskjellig > ulik (adj.) | ymis/ymist/ymse (adj.)
 • forslag > forslag (n.) | framlegg (n.) | alternativ (n.)
 • forstyrrelse > forstyrring (f.)
 • forstørrelse > forstørring (f.)
 • forståelse > forståing(f.)
 • forsørge > forsyte (v.)
 • fortegnelse > oversyn (f./n.)
  • (innholdsfortegnelse)
 • fortrinnsrett > førerett (m.)
 • fortsette > halde fram
 • fortsettelse > framhald (n.) | fortsetjing (f.)
 • forurense > ureine (v.) | forureine (v.)
 • forutinntatthet (bias/predisposisjon/predisponering/partiskhet) >
 • forutsetning > føresetnad (m.)
  • forutsette > gå ut frå | ha som føresetnad
 • forutsi > føreseia | spå
  • forutsigbar > føreseieleg
  • forutsigelse > føreseiing (f.)
 • forhåpentligvis > vonleg (adv.), forhåpentlegvis vera von å
 • forårsake > valda | forårsaka
 • framføre > visa/syna fram | syngja | spela | tolka
 • framtreden > framferd
 • frekkhet > frekkleik (m.)
 • fremmedhet > framanddom (m.)
 • frihet > fridom (m.)
 • frihetsberøvelse > fridomsrøving (f.)
 • friskhet > friskleik (m.)
 • fromhet > fromleik (m.)
 • fruktbar > fruktsam (adj.) | grøderik (adj.) | grornæm (adj) | avlefør (adj) | som økslar seg fort | produktiv (adj) | utbyterik (adj.)
 • fruktbarhet > fruktsemd (f.) | grøderikdom (m.) | økslingsevne (f.)
 • fuktighet > fukt (f.) (t.d. fuktkrem)
 • fullføre > gjere ferdig (v.) | ende (v.) | avslutte (v.)
 • følelse > kjensle (f.)
 • følsom > kjensleg (adj.) | (kjensle)var (adj.) | følsam (adj.)
 • følsomhet > varleik (f.) | kjensleevne (f.) | følsemd (f.) | finkjensle (f.)
 • får > sau

Til toppen ↑

G endre

 • gavmild > gjevmild | gåvmild
 • gavmildhet > gjevmilde (f.) | gjevmildskap (m.)
 • gjemsel > gøymeleik (m.)
 • gjenbruk > ombruk (m.) eller (n.)
 • gjenferd > skrømt (n.) | attergangar (m.)
 • gjenføde > atterføde (v.)
 • gjenfødelse > atterføding (f.) | atterfødsel (m.)
 • gjenganger > attergangar (m.)
 • gjengi > gje att (v.) | fortelje (v.)
 • gjengivelse > attgjeving (f.)
 • gjengjelde > attergjelde (v.)
 • gjenglemt > attgløymd (adj)
 • gjenklang > atterklang (m.)
 • gjennomsnitt > middel (m.) | middeltal (n.) | middelverdi (m.) | gjennomsnitt (n.)
 • gjenopprette >atterreise (v.) | rette opp att (v.)
 • gjenoppbygge > atterreise (v.)
  • gjenoppbygging > atterreising (f.)
 • gjenreise > atterreise (v.)
 • gjenskape > atterskape (v.)
 • gjenskinn > atterskin (n.)
 • gjensidighet >
 • gjenspeile > spegle
 • gjensyn > attersyn (n.)
 • gjenstå > stå att
 • gjenta > seie eller gjere på nytt | ta opp att | gjenta eller gjentake
 • gjenvalg > attval (n.)
 • gjenværende > attståande | resten | det som er/står igjen/att | det som er til overs
 • gjevhet > gjævleik (m.)
 • glatthet > glattleik (m.)
 • global > verdsfemnande | global
 • gløgghet > gløggleik (m.)
 • grenseløshet > grenseløyse (f.)
 • griskhet > griskleik (m.)
 • grovhet > grovleik (m.)
 • grunnhet > grunnleik (m.)
 • grunnlegge > tufte (v.) | tyfte (v.) | grunnleggje (v.) | starte (opp) | byrje på | skipe | etablere | danne | skape
 • grusom > grom/[grum] (adj.) | | hardhjarta | nådelaus | frykteleg | stygg | fæl | fælsleg | (forsterkande:) svært | veldig | utruleg
 • grådighet > havesjuke | havesykje | å vere hæken | griskleik | grådugskap | det å vera grådig
 • gråhet > gråleik (m.) (om farge)
 • gyldig > gyldig | gjeldande | lovleg | gangbar |
 • gyldighet > gildskap

Til toppen ↑

H endre

 • habil > (å vere) før | dyktig | (juss:) gild
 • hardhet > hardleik (m.)
 • heldig > heppen
 • helhet > heilskap (m.)
 • helhetlig > heilslegheilstøyptsamla
 • hellig > heilag (adj.)
 • hemmelig > løynd | løynleg | hemmeleg
  • hemmelighet > løyndom (m.)
 • hendelse > hending (f.) | hende (n.)
 • henholdsvis > høvesvis
 • i henhold til > i samsvar med | med heimel i
 • hensikt > mål | meining | føremål
  • mot sin hensikt >
 • hensiktsmessig > føremålstenleg | tenleg | brukande | som høver
 • herlighet > herlegdom (m.)
 • hjemmeside > heimeside (f.) | nettstad (m.)
 • hengivenhet > godhug | velvilje
 • henlegge > leggje bort
 • henvende > ta kontakt med | vende seg til
 • henvise > vise til
 • hukommelse > hugs (m.) el. (n.) | minne (s.)
 • henspille > peika (v.) | spela på (v.)
 • hensyn > omsyn (n.)
 • hentyde > peika (v.) | leia (tankane) (v.)
 • hevelse > opphovning (f.) | kul (m.) | heving (f.)
 • hevnlyst > hemnhug (m.) | hemnlyst (f.)
 • hjemlengsel > heimhug (m.) | heimlengsel (f.) | heimlengsle (f.) | heimlengt (m.)
 • holdbarhet > traustleik (m.)
 • holdbarhetsargument > traustleiksargument (m.)
 • hos > hjå (prep.)
 • hurtig > snøgg (adj.) | snar (adj.) | rask (adj.)
  • hurtighet > snøggleik (m.)
 • hverken > korkje (konj.) | heller ikkje
 • høyhet > høgleik (m.) (om mål. For tiltale åt kongelege, sjå Gode nynorske uttrykk)
 • håp > von (n.)
 • håpe > vone (v.)

Til toppen ↑

I endre

 • igjen > att (adv.)
 • imidlertid > men | likevel
 • inhabil > uskikka | (juss:) ugild | inhabil
 • innadrettet > innåtretta (adj., eig. v. pret.)
 • innflytelse > innverknad (m.)
 • innflytelsesrike > mektige | viktige
 • innrømme > innrømme | vedgå | la få | sanna
 • innta (vikarer i-s om sommeren) > bli teken inn
 • innta (soldatene inntok borgen) > ta

Til toppen ↑

J endre

 • jernbinding > jarnbinding eller jernbinding (f.) (om konstruksjonsarbeid)
 • jernforbindelse > jarnsambinding eller jernsambinding (f.) (om jarn-/jernoksidar og jarn-/jernhydroksidar)
 • jevn > jamn (adj.)
 • jevnhet > jamleik (m.)

Til toppen ↑

K endre

 • «-kallelse» > «-kalling»
 • kar > kjerald (n.)
 • katedral > domkyrkje (f.)
 • Kirkenes verdensråd > Kyrkjeverdsrådet (n.)
 • kile > kitla
 • kjedelig > kei (adj.) | keisam (adj) | stusseleg (adj) | kjedeleg (adj)
  • kjedsomhet > keisemd (f.)
 • kjennelse > orskurd (m.)
 • kjærlighet > kjærleik (m.), åst (f.)
 • klarhet > klårleik = klarleik (m.)
  • få klarhet over > klårgjere = klargjere (v.)
 • knapphet > knappleik (m.) | skort (m.) | mangel (m.)
 • koldbrann > kaldbrann (m.)
 • kollaps > samanbrot (n.)
  • kollapse > bryta saman
 • kors > kross (m.)
 • korthet > vera kortfatta el. stutt (v.)
 • kulhet > (Ikkje ei oppføring i ordboka, men etter nynorsk morfologi[1]:) kulleik (m.)
 • kun > berre
 • kvestelse > vank (n.) | (kropps)skade (m.)
 • kyskhet > kyskleik (m.)
 • kyskhetsbelte > kyskleiksbelte (n.)
 • kåthet > kåtskap (m.) | kåtleik (m.) | kjæte (f.)

Til toppen ↑

L endre

 • lavhet > lågleik (m.)
 • legeme > lekam (m.)
  • legemliggjøre > lekamleggjere (v.) | gje lekamleg form
  • legemsbeskadigelse > lekamsskading (f.) | skade på lekamen
  • legemsfornærmelse > lekamsfornærming (f.)
 • leilighet > husvære (n.) | leigebustad (m.) | leilegheit (f.)
 • leir > læger
 • liflig > ljuvleg, ljuv
 • ligne > likne (v.), vera lik
 • likegyldig > likeglad (a.) | likegyldig (a.) | uinteressert (a.)
  • likegyldighet > likesæle (f.)
 • likhet > likskap
  • i likhet med > til liks med
  • likhetstegn > likskapsteikn
 • lille > litle eller lisle | vesle eller vetle
 • linje > line (f.) eller linje (f.)
  • retningslinje > retningsline (f.) eller retningslinje (f.)
 • livserfaring > røynsle (f.)
 • livstretthet/-trøtthet > livstrøyttleik (m.)
 • lyd > ljod (m.) | lyd
 • lys > ljos (n.) | lys
 • lønnsomhet > lønsemd (f.)
 • løselighet > løysingsevne (f.)

Til toppen ↑

M endre

 • man > ein (pron.)
 • marked > marknad (m.)
 • maskestørrelse > maskestorleik (m.) | maskevidd (f.)
 • massetetthet > massetettleik (m.)
 • masseødeleggelsesvåpen > masseøydeleggingsvåpen (n.)
 • meddele > kunngjere, melde (v.)
 • medlidenhet > medkjensle (f.)
 • medvirkning > medverknad (f.)
 • menighet > forsamling (f.) | kyrkjelyd (m.) (moskélyd/synagogelyd)
 • middelalderen > mellomalderen (n.)
 • midlertidig > mellombels
 • mindreverdighet > mindreverd (n.)
 • mindreverdighetsfølelse > mindreverdskjensle (f.)
 • mindreverdighetskompleks > mindreverdskompleks (n.)
 • misforståelse > mistyding (f.)
 • mislighold > mishald (n.)
 • mistenksomhet > mistru (f.)
 • mot > mod eller mot
 • motsetning > motsetnad (m.)
 • motsi > motseie (v.) | seie imot | ikkje samsvare ("opplysningane samsvarer ikkje")
  • motsigelse > motseiing (f)
 • motsigelsesprinsipp > motseiingsprinsipp (n.)
 • mulighet > høve | sjanse | ny veg (metaf.) | det er mogeleg å (omskriving) (n.)
 • mykhet > mjukleik (m.)
 • myndighet > styresmakt (f.) | mynde | makt/avgjerdsmakt |
 • månedlig > månadviss(t)

Til toppen ↑

N endre

 • nabo > granne
 • naiv > godtruande | truskuldig
 • nasjon > tjod (f.)
 • naturlighet (det er en n-) > venta (adj.) | vera naturleg
 • nestekjærlighet > nestekjærleik (m.)
 • no(g)enlunde > nokolunde (adv.)
 • nybegynner > nybyrjar (m.) | nybegynnar (m.)
 • nyhet > nyhende (n.) nyheit (f.) | tidend (f.) | tidende (n. mt.)
 • nylig > nyleg | nyst | nyss
 • nysgjerrig > nyfiken (adj) | forviten (adj) | vitekjær (adj) | vitelysten (adj.) | nysgjerrig (adj.)
  • nysgjerrighet > nyfikne (f.) | forvitenskap (m.)
 • nytelse > nyting (f.)
 • nærhet > nærleik (m.)
 • nærvær > nærvære (n.) | nærvær (n.)
 • nøyaktighet > grannsemd (f.), presisjon (m.)
 • nødvendig > naudsynt (adj.) | naudsynleg (adj.)
 • nødvendigvis > naudsynlegvis, utan tvil, sjølvsagt
 • nøysomhet > nøysemd (f.)

Til toppen ↑

O endre

 • oksygen > oksygen | nøre (eldre nemning) | surstoff (forelda nemning)
 • ombudsmann > ombodsmann (m.)
 • omgivelse > omgivnad, omgjevnad
 • omkostning > kostnad (m.)
 • omsorg > omsut (f.) eller omsorg (f.)
 • omstendighet > omstende (n.) | tilhøve (n.)
 • omvendelse > omvending (f.)
 • ond > vond (adj.), ill (adj.)
 • ondsinnet > vondsinna (adj)
 • ondskap > vondskap (m.)
 • oppdragelse > oppseding (f.) | oppfostring (f.)
 • oppfordre > oppmode (v.) | oppfordre (v.) | be (v.)
 • opplevelse > oppleving (f.)
 • opprettholde > halda fast på, ved lag
 • oppførsel > åtferd (f.)
 • oppmerksomhet > merksemd (f.) | gaumsemd | (åt)gaum (m.)
 • opprinnelse > opphav (n.) | utspring (n.)
  • opprinnelig > opphavleg
 • opptreden > framsyning (f.)
 • optimisme > bjartsyn (n.)
  • optimistisk > bjartsynt (merknad: berre oppført som substantiv i nettordboka)
 • organisasjon > skipnad
 • ovenfor > ovanfor (prep.)
 • overbevise > overtyde (v.)
  • overbevisende > overtydande (adj)
  • overbevisning > overtyding (f.)
 • overfor > andsynes (prep.)| imot (prep.) | overfor (prep.)
 • oversette > omsetje (v.) | setja om
 • oversettelse > omsetjing (f.)
 • oversetter > omsetjar (m.)
 • overskuelig (i overskuelig fremtid) >
 • oversvømmelse >
 • overveldende, veldig > ofseleg
 • original > original | opphavleg | nyfunnen | nyspunnen | frum
 • original > original | rar | særmerkt

Til toppen ↑

P endre

 • personlighet > person(legdom) (m.) | karakter (m.)
 • prisnedsettelse > prisavslag (n.), prisnedslag (n.)
 • påse > sjå til | kontrollera (v.)
 • påtalemyndigheten > påtalemakta
 • påvente> mens ein ventar på| i von om

Til toppen ↑

Q endre

 • quiz > kviss (m.) | quiz

Til toppen ↑

R endre

 • regelmessig > regelbunden | regelfast | regelviss | regelrett | symmetrisk
 • regime > (stats)styre (n.)
 • referat > opprit
 • refreng > omkved (n.)
 • reinkarnasjon > atterføding (f.) | atterfødsel (m.) | sjelevandring (f.)
 • rekkefølge > rekkjefølgje (f.)
 • relativt > etter måten (han klarar seg etter måten godt)
 • resterende > (den/dei) attverande | resten (av ...)
 • restriksjon > restriksjon (m.) | regulering (f.) | nedskjering (f.) |Sjå Begrensning
 • rett > rett (m.), fleirtal: retter (mat), rettar (privilegium)
 • rettferdighet > rettferd (f.)
 • rettssikkerhet > rettstryggleik (m.)
 • ryktes> gå gjetord om | spørjast |ryktast| komme ut
 • råhet > (fukt, væte:) råleik (m.) | (brutalitet:) råskap (m.)
 • rådighet > rådvelde (n.)
 • rådløshet > rådløyse (f.)

Til toppen ↑

S endre

 • saklighet > saklegdom (m.)
 • saksbehandler > sakshandsamar (m.)
 • saksbehandling > sakshandsaming (f.)
 • salthet > saltleik (m.)
 • samt > og (dessutan)
 • samvittighet > samvit (n.)
 • sannhet > sanning (f.)
 • sannhetskjærlig > sanningskjær (adj.)
 • sannhetskjærlighet > sanningskjærleik (m.)
 • sannsynlighet > sannsyn
 • sanselighet > sanselegdom (m.)
 • savn > sakn (n.)
 • science fiction > fiksjonsdikting | science fiction (framtidsforteljing)
 • seier > siger (m.)
 • seighet > seigleik (m.)
 • sekretær > sekretær (m.) | skrivar (m.)
 • selvfølelse > sjølvkjensle (f.)
 • selvgodhet > sjølvgodskap (m.) | sjølvgodleik (m.)
 • selvsikker > sjølvtrygg (adj.)
 • selvsikkerhet > sjølvtryggleik (m.)
 • server > server (m.) | sørvar (m.) | tenar (m.)
 • severdighet > kulturminne (n.) | som er verd å sjå
 • sikkerhet (I) > tryggleik (m.) | sikkerheit (f.)
  • å vite med sikkerhet > vera viss/sikker/trygg på| vite for visst
 • sikkerhet (II) > sikring (f.) | trygging (f.)
 • sikkerhetskopi > sikringskopi| '(eng. back up)'
 • Sikkerhetsrådet (i FN) > Tryggingsrådet (i SN/FN)
 • sjalu > svartsjuk (adj.) | avundsjuk (adj.)
 • sjeldenhet > sjeldsyn (n.)
 • sjødyktig > sjøfør (adj.)
 • sjødyktighet > sjøførleik (m.) | sjødugleik (m.)
 • sjødyktighetsattest > sjøførleiksattest (m.) | sjødugleiksattest (m.)
 • skadeerstatning > skadebot (f.)
 • skadeforvoldelse > skadeverk (n.)
 • skapelse > skaping (f.) | skaparverk (n.)
 • skapning > skapning (m.) | skapnad (m.)
 • skarphet > skarpleik (m.)
 • skattelettelse > skattelette (m.)
 • skinne (s.) > skjene (f.)
 • skinne (v.) > skine
 • skjebne > lagnad (m.)
 • skjeløyd > skjegløygd (adj.)
 • skjære (fuglen) > skjor (f.)
 • skjød > fang
 • skjønnhet > venleik (m.) | fagerdom | skjønnheit (f.)
 • skjørhet > skøyrheit | skjørheit (iallfall i bein-) | det å vera skjør/skøyr
 • skrøpelighet > skrøpelegdom (m.)
 • skuffet > vonbroten (adj.)
 • skuffelse > vonbrot(t) (n.) | skuffelse (m.)
  • det var en stor skuffelse: > det var svært skuffande
 • skulder > aksel
 • sløvhet > sløvleik (m.)
 • sløves / bli sløv > sløvne (v.)
 • smalhet > smalleik (m.)
 • sortere > sortere (v.) | dele inn | ordne etter | ordne i sortar
 • spakhet > spakleik (m.)
 • sprekhet > sprekleik (m.)
 • stakkarslighet > stakkarsdom (m.) | armodsdom (m.) | vesaldom (m.) | umannsleg lag
 • statshemmelighet > statsløyndom (m.)
 • stedfortreder > avløysar (m.) | reserve (m.) | vikar (m.)
 • stemme > røyste (v.)
  • stemmerett > røysterett (m.)
  • stemmeberettiget > røystefør (v.)
 • sterkhet > sterkleik (m.)
 • stillhet > stille (f.) (det at det ikkje er bråk, ro) | togn (f.) (det å teie)
 • stivhet > stivleik (m.)
 • stole på > stole på (v.), lite på (v.)
 • stolt > byrg
  • stolthet > byrgskap | augnestein (noko ein er stolt over)
 • stramhet > stramleik (m.)
 • strekkfasthet > strekkfastleik (m.) | strekkstyrke (f.)
 • strenghet > strengleik (m.)
 • størrelse > storleik (m.), størrelse (m.)
 • størrelsesforhold > storleikshøve (n.)
 • storhet > stordom (m.)
 • surhet > surleik (m.)
 • stutthet > stuttleik (m.)
 • svakhet > veikskap (m.)
 • særdeleshet (i s-) > særleg/[serleg]
 • sømmelighet > sømd (f.), søme (f.)
 • søthet > søtleik (m.)

Til toppen ↑

T endre

 • tag (eng) > merke (n.)
 • takk > takk (f.); takket være takk vere (ikkje «takka vere/vera» eller «takk vera»); mange takk ~.
 • takknemlig > takksam
  • takknemlighet > takksemd
 • talefrihet > talefridom (m.)
 • tall > tal (n.)
 • tankefrihet > tankefridom (.m)
 • tankeløshet > tankeløyse (f.)
 • taushetsplikt > teieplikt (f.)
 • tegne > teikne (v.)
 • tetthet > tettleik (m.)
 • tekstbehandlingsprogram | teksteditor > skriveprogram (n.)
 • tenne > kveikje (v.)
 • tilbake > attende | tilbake
 • tilbakefall > atterfall (n.) | tilbakefall (n.)
 • tilbakevending > attervending (f.) | tilbakevending (f.)
 • tilbakekomme > atterkome (v.) | tilbakekome (v.)
 • tilbehør (bil med alt t-; skal du ha noe t-?) > attåtsom høyrer til
 • tilberede > lage til | framstille (v.)
 • tilberedning > tillaging (f.)
 • tilegnelse > tileigning (f.)
 • tilfeldighet > å vere tilfeldig | tilfeldig omstende | på slump
 • tilfredsstillelse > tilfredsstilling (f.) | fullnøying (f.)
 • tilføyelse > tillegg (n.)
 • tilgivelse > tilgjeving (f.)
 • tilhørighet > tilhøyrsle (f.)
 • tillatelse > løyve (n.) | fullmakt (f.)
 • tilståelse > tilståing (f.)
 • tiltak > åtgjerd (f.)
 • tilværelse > tilvære (n.)
 • tomhet > tomleik (m.) | innhaldsløyse (f.) | verdløyse (f.) | fåfengd (f.)
 • trafikksikkerhet > trafikktryggleik (m.)
 • tranghet > trongleik (m.)
 • treghet > tregleik (m.)
 • trosfrihet > trusfridom (m.)
 • trøtthet/tretthet > trøyttleik (m.) | trøytte (m.)
 • trykkefrihet > trykkjefridom (m.)
 • tykkelse > tjukn (f.) | tjukne (f.) | tjukkleik (m.)
 • tynnhet > tynnleik (m.)
 • tyskhet > tyskdom (m.)
 • tøffhet > (Ikkje ei oppføring i ordboka, men etter nynorsk morfologi[2]:) tøffleik (m.)
 • tørrhet > tørrleik (m.)

Til toppen ↑

U endre

 • uaktsom > aktlaus (adj.)
  • uaktsomt drap > aktlaust drap
 • uanselig > uviktig
 • uansett > (tyd. 1) same kva, (tyd. 2) kor som er
 • ubetalelig > ubøteleg, uboteleg (adj.)
 • uavhengighet > sjølvstende (n.)
 • uavhengighetserklæring > sjølvstendefråsegn (n.)
 • uavhengighetsprinsipp > sjølvstendeprinsipp (n.)
 • udødelig > udøydeleg (adj.)
 • udødelighet > udøydelegdom (m.)
 • uforgjengelighet > uforgjengelegdom (.m)
 • ukentlig > kvar veke, (vekeviss(t))
 • ufullstendighet > ufullverde | vera sund el. oppstykkja el. utan fullverde
 • ufullstendighetsteorem (Göedels u-) > skortsteorem | skortslæresetning
 • uførhet > uførleik (m.)
 • uklarhet > uklarleik (m.)
 • umiddelbar > utan opphald | spontan (adj.) | med ein gong | straks | beinveges (adj.)
  • umiddelbare tiltak > strakstiltak
 • underdanig > undergjeven (adj.)
 • urbefolkning > urfolk (n.)
 • urettferdighet > urett, urettvise
 • urinere (tisse/pisse) > mige (v.)
 • urinnvånere > urfolk (n.)
 • USA > (Dei amerikanske) Sambandsstatane|"statane" (n.), USA (n.), USA-amerikansk (adj.), sambandsstatsamerikansk (adj.)
 • uskarphet > uskarpleik (m.)
 • usselhet > usseldom (m.)
 • utad > utanpå | utantil | der folk kan sjå det | utetter
 • uteblivelsesdom > fråversdom (m.) | fråværsdom (m.)
 • utelukke > sperre ute, utelate, ekskludere, utstøyte, stenge ute, sjå bort frå, hindre
 • utgi > gje(va) ut (v.)
  • utgivelse > utgjeving (f.)
 • utredning > gransking | etterrøking
 • utrygghet > utryggleik (m.)
 • utseende > utsjånad (m.)
 • utspekulert > utkropen | sløg
 • utsteder > skrivar/utskrivar (m.) | teiknar (t.d. «teiknar aksjar») (m.)
 • uttalelse > fråsegn (f.)
 • utvidelse > utviding (f.)
 • uunnværlig > naudsynt | tarvande
 • uvirkelig > urøynleg (adj.)
 • uærlighet > uærlegdom (m.)

Til toppen ↑

V endre

 • valid > Sjå Gyldig
 • vandig > vasshaldig (adj) (t.d. vasshaldig kjemisk løysing) | vassen (adj)
 • «vann-» > «vass-» -- (T.d. vasspolo, vasskraft, vasskjøling) | «vatn» (Sjølvståande eller i enden av eit ord, t.d. «varmtvatn»)
  • til vanns >
 • vanskelighet > vanske (m.)
  • vanskelighetsgrad > vanskegrad (f.)
 • varig > haldbar | å halde på lenge | å vare lenge | permanent | kronisk | langvarig |
  • varighet > varigheit (f.) | varigskap (m.) | slitestyrke
 • vederfares > vederfarast | hende (v.) | skje (v.) | råke (v.) -- Negativt ladd
  • vederfarelse > hending (f.) | -- Negativt ladd
 • vederkvege > forfriske (v.) | fornye (v.) | gjere vel
 • vedrørende > vedkommande | gjeldande | som gjeld
 • vedta> vedta(ka) (v.) | avgjere (v.) | fastsetje (v.) | godta(ka) (v.) | akseptere (v.)
 • verken > korkje (n.) (korkje det eine eller det andre)
 • veikhet > veikleik (m.) | veikskap (m.)
 • veilede > rettleie (v.)
  • veiledning > rettleiing (f.)
 • veldedig > samfunnsgagnleg
  • veldedighet > velgjerd (f.) | velgjerning (f.)
 • velge, velger, valgte, valgt; velg! > velje/velja, vel, valde [valte], valt [vald]; velj!/velje! [velja!] (v.)
 • verksted > verkstad (m.)
 • viderverdighet > irritasjonsmoment (n.) | umake (kome seg heimatt utan umake) | bry | møde (kome seg heimat utan mykje møde)
 • vidunderlig > vedunderleg (a.) | makelaus (a.) | fantastisk (a.)
 • virkedag > yrkedag (m.) | vyrkedag (m.) | kvardag (m.)
 • virkelig > røynleg (adj.)
 • virkelighet > røynd (f.) | realitet (m.) | verkelegheit (f.) | faktiske tilhøve
 • virksomhet > verksemd (f.) | yrke (n.) | drift (f.)
 • vitenskap > vitskap (m.)
 • vitterlig (norr. vitrligr) > visseleg
 • vitterlighetsvitne > provsvitne (n.)| sanningsvitne (n.) | underskriftsvitne (n.)
 • værelse > rom (n.)
 • vær > vêr (n.)
 • værforhold > vêrtilhøve (n.)
 • våthet > våtleik (m.)

Til toppen ↑

Y endre

 • ydmyk > audmjuk (adj)
 • ydmyke > audmjuke/audmykje (v.)
 • ydmykhet > audmykt (f.)/audmjukskap (m.)

Til toppen ↑

Æ endre

 • ærbødig > vyrdsam, vørdsam
  • ærbødighet > vørdnad/vyrdnad (m.) | respekt (m.)
 • ærede > vyrde (t.d. "vyrde landsmøte, vyrde ordstyrarar")
 • ærlighet > ærlegdom (m.)

Til toppen ↑

Ø endre

 • øde > aud (adj.) | audsleg (adj.) | forlaten (adj.) | avsides (adj.) | ubygd (adj.)
 • øde (subst) > øyde (f.)
 • ødegård > øydegard (m.)
 • ødelegge > øyde (v., det å leggje noko øyde) | øydeleggje (v.) | gjere til inkjes | rasere (v.) | smadre (v.) | skamfare (v.) | knekkje (v., om menneske) | gjere ende på | knuse (v.) | sløse bort
 • ødeleggelse > øydelegging (f.)
 • ødemark > øydemark (f.)
 • ødsle > øydsle (v.)
 • øre > øyre (n.)
 • ørret > aure (m.)
 • øye > auge (n.)
 • øyeblikk > augneblink (m.) | augeblikk (n.)
  • øyeblikkelig > straks (adv.) | omgåande (adv.) | med det same
 • øyne > øygna (v.) | augna (v.) | øygja (v.)
 • øvelse > øving (f.) | røynsle

Til toppen ↑

Å endre

 • ånde (pust) > ande (v.) | ande (f.)
 • åndedrett > andedrag (n.) | pust (m.)
 • åpen > open (adj.)
 • åpenbar > openberr (adj.)
 • åpenbaring > openberring (f.)
 • århundre > hundreår (n.)
 • årtusen > tusenår (n.)
 • årlig > årvisst | årleg | kvart år
 • årvåkenhet > aktsemd (f.)

Til toppen ↑

Bakgrunnsstoff endre

I bokylla.no, digitaliserte bøker endre

 • Nynorsk ordliste for alle av Jon Bjones og Halvor Dalene. Universitetsforlaget 1996. Med bokmål til nynorsk-ordliste frå side 393. (Berre tilgjengeleg for dei med norsk IP.)

Gratistenester og fri programvare endre

Frå andre språk til norsk endre

Kommersielle produkt endre

 • Med andre ord - Synonymordboka frå Samlaget har omsetjingar til nynorsk og finst i elektronisk utgåve (det finst au ei mindre utgåve, På godt norsk).
 • Ordrik - Nynorsk synonymordbok for Microsoft Office, med omsetjingsfunksjon frå bokmål til nynorsk.
 • Clue Lookup kan vera eit nyttig verktøy ved omsetjing av artiklar. Tenesta har ordbøker for norsk (bokmål), norsk-engelsk-norsk, norsk-tysk-norsk, engelsk-spansk-engelsk, fransk-engelsk-fransk, svensk-engelsk-svensk.
 • ordnett.no - Kunnskapsforlaget si blå språk- og ordbokteneste. Gratis frå universitetsnett.

Nynorsk tesaurus endre

Referansar endre