Hubro

fugleart
Hubro
Hubro
Hubro
Utbreiing og status
Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: NT Nær trugaUtbreiinga av hubro
Utbreiinga av hubro
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Ryggstrengdyr Chordata
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Fuglar Aves
Orden: Ugler Strigiformes
Familie: Uglefamilien Strigidae
Slekt: Hubroar Bubo
Art: Hubro B. bubo
Vitskapleg namn
Bubo bubo

Hubroen er den største uglearten i den norske faunaen. Han er å finna i store delar av Europa og Asia, og kjennest att på fjørhorna. Fuglen er kategorisert som nær truanorsk nasjonal raudliste.

KjenneteiknEndra

 
Vaksen hubro.
 
Hubrounge.

Hubroen er med sine 66-71 cm/2-3 kg den største ugla i Europa. Fargen er mørkt brun med lyse flekker på oversida, gulbrun med mørke striper på langs på undersida. Beina og føtene er fjørkledde. På hovudet har fuglen to store fjørhorn som ikkje er synlege i flukt. Kjønna er stort sett like, men hoa er litt større.

LevesettEndra

I Noreg hekkar hubroen primært langs kysten til Nordland. Spreidde par har vorte observert i Troms og Finnmark. Tidlegare var han helst å finne i skogsområde i indre austlandområde, men her har bestanden gått merkbart attende. Hovudgrunnen til tilbakegangen er strukturendring i jordbruket, og at fuglane kolliderer med elektriske leidningar. Hubroen har òg vorte forfølgt av menneske, òg etter at arten vart totalfreda i 1970. Hubroane er natt- og skumringsaktive dyr som jaktar på små pattedyr og små til mellomstore fuglar. Dei tek mellom anna storfugl.

Arten hekkar på bakken under berghamrar eller på fjellhyller. Hekketida er mellom mars og september, avhengig av kvar i utbreiings-området fuglen bur. Det vert lagt 1-4 egg som vert klekte etter 26-31 dagar med ruging. Ungane vert verande opptil 50 dagar i reiret.

Hubroen er for det meste ein standfugl. Særleg er det lite vandring mellom fuglar langs kysten. Av fuglar ringmerkte i Noreg er det få som trekkjer utanlands. Nokre er funne att i Sverige, men då i nærleiken av norskegrensa.

Den eldste ringmerkte fuglen registrert i Noreg etter å ha vorte funne att er 19 år 6 mnd.

Prosjekt hubroEndra

I 1975 starta WWF, Verdas Naturfond, «Prosjekt Hubro» for å auke talet på hubroar på Austlandet. Hoer økslar seg i fangenskap, og så sette ein ut ungfugl i aktuelle område. Fram til 1980 vart over 600 ungfuglar sette ut. Ein feste radiosendar på nokre av fuglane for å følgje med på eventuelle vandringar. Det synte seg at svært mange miste livet ved kollisjon med kraftleidningar.

Årets fuglEndra

Norsk ornitologisk foreining peika ut hubro som «årets fugl» i 2008. Det tyder mellom anna at det skal samlast inn så mykje informasjon som råd om denne fuglen.

KjelderEndra