Kvantitativ observasjon

Kvantitativ observasjon er ein type observasjon der ein samlar inn talmateriale av ulik karakter. Observasjonar av denne typen gjer ein ofte med hjelp frå måleinstrument, og vert i hovudsak brukt innan naturvitskap og sosialvitskap.

Sjå ògEndra