Regnskog

Regnskog er ein type skog der det er høg årleg nedbør av regn, minst 1700-2000 mm. Den eksakte definisjonen av regnskog er noko uklar. Regnskogane på jorda ligg som eit sporadisk, breitt belte kring ekvator. Slik skogar finst i Mellom-Amerika og Vestindia, i nordre halvdel av Sør-Amerika, Sentral-Afrika, i tillegg til Søraust-Asia. Skogane minskar heile tida i storleik på grunn av menneska si verksemd. Avskoging tek til å verta eit problem på mange kontinent. Ein regnskog er rik på ulike artar vekster og dyr. I regnskogane finn ein ⅔ av alle dyreartar og vekstartar på jorda. Det vert rekna at det i tillegg finst millionar av artar som ikkje er oppdaga og klassifiserte.

Ein reknar med at regnskogen står for kring 40 % av oksygenet i atmosfæren, gjennom fotosyntesen. Vegetasjonen er ein viktig forbrukar av atmosfærisk karbondioksid. Med alle sine funksjonar er regnskogane mykje viktige for klimaet på jorda.

Det finst to typar regnskog, tropisk regnskog og temperert regnskog. Tropisk regnskog er det ein oftast omtalar som regnskog. I ein tropisk regnskog er det alltid varmt og fuktig, mellom 27 og 35 grader. Temperert regnskog finst i visse tempererte område med fuktige vestvindar som til dømes den nordvestlege kysten av Nord-Amerika, sørlege Chile, Australia sin søraustlege kyst og New Zealand. I regnskogar er nedbøren høg, noko som kan føra til at jorda vert skyld vekk i flaumar. Fram til år 2000 har over 150 000 km² regnskog forsvunne årleg på grunn av menneskelege handlingar, og fordi regnskogen minskar vert 150 nye arter utrydda per dag. Regnskogfondet er ein organisasjon som arbeider for å bevara regnskogen.

Temperert regnskogEndra

Det er ofte regnskog i tempererte og subtropiske område der vassdamp frå havet pressar opp over kystnære fjell. I desse skogane er temperaturen og oksygeninnhaldet i jorda for lågt til at nedbrytarane klarar å bryte ned alt avfallet i jorda på eit år. På grunn av dette vil det oppstå myr og opphoping av humus i jorda. Dette fører til fall i pH-verdien og at jorda blir sur. På den måten set klimaet både direkte og indirekte vilkåra for plantevekst.

Tropisk regnskogEndra

I dei tropiske områda er bakgrunnen for regnskogane ein annan: På grunn av eit kraftig termisk fuktige lufta til vers. Når den fuktige lufta er kommen eit stykke opp, avkjølast og fuktigheita fell ned som regn. Denne syklusen gjentek seg kvart døgn, og mange stadar så regelmessig at regnet faller ned på same tid av døgnet i månadsvis.

Eksempel på regnskogarEndra

Øydelegging av regnskogenEndra

Over halvparten av den opphavlege tropiske regnskogen er blitt borte sidan 1950. i 1950 var 15 % av landmassane på jorda dekte av regnskog, i 1996 var dette minka til 6 %.[1] Kvart år forsvinn om lag 150 000 kvadratkilometer, som svarer til halvparten av Noregs landareal. Det vil seie at eit areal så stort som ein fotballbane forsvinn kvart einaste sekund. Det er fleire årsaker til dette, men det som utgjer mest er hogsten av verdifull tømmer som mahogni og teak. Ei anna årsak for øydelegginga av regnskogen kan vere alt biobrenselet som blir produsert der.

BakgrunnsstoffEndra

ReferansarEndra

  1. http://www.rain-tree.com/facts.htm#.UPVMt6ywWSo Rainforest Facts
Klimasoner i Köppen si klimaklassifisering
Gruppe A: TropiskRegnskog (Af) - Monsun (Am) - Savanne (Aw, As)
Gruppe B: TørtØrkenklima (BW) - Steppe (BSh, BSk)
Gruppe C: TemperertFuktig subtropisk (Cfa, Cwa) - Maritimt (Cfb, Cwb, Cfc) - Middelhavsklima (Csa, Csb)
Gruppe D: KontinentaltFuktig kontinentalt (Dfa, Dwa, Dfb, Dwb) - Subarktisk (Dfc, Dwc, Dfd)
Gruppe E: ArktiskTundra (ET) - Permafrost (EF) - Alpint (ETH)