Ein nasjonaldag er ein særskild dag som vert feira av eit folk kvart år, og er gjerne meint å styrka dei nasjonale kjenslene til folkegruppa eller staten dei er del av. Kvart land i verda har éin nasjonaldag, somme har fleire. Som regel blir dagen feira på den same datoen kvart år, men nokre land har flyttbare nasjonaldagar.

Nasjonaldagen i Gibraltar blir feira den andre måndagen i mars månad.

Dagen blir ofte feira til minne om ei spesiell hending, i mange tilfelle noko som har med sjølvstende eller frigjering frå eit anna land å gjera. I Noreg blir nasjonaldagen feira den 17. mai til minne om grunnlova som vart underteikna på Eidsvoll på denne dagen i 1814. India feirar både dagen landet fekk sjølvstende, den 15. august, og ein grunnlov, den 26. januar. Jamaica feirar nasjonaldagen sin den første måndagen i august kvart år, ettersom 6. august 1962, då landet fekk sjølvstende frå Storbritannia, var ein slik måndag.

Andre hendingar ein kan feira som nasjonaldag er statsleiaren sin fødselsdag, ei viktig historisk hending, som ein siger i eit slag, eller ein nedarva tradisjon som er felles for folket som feirar nasjonaldag. Thailand feirar til dømes nasjonaldagen sin på kongen sin fødselsdag; den franske nasjonaldagen 14. juli er til minne om storminga av Bastillen og symboliserer starten på den franske republikken, medan England feirar nasjonalhelgenen sin, Georg, den 23. april.

Feiring endre

Ein nasjonaldag er som regel ein offentleg høgtidsdag i landet som feirar han, og er gjerne òg ein flaggdag. I mange land samlar folk seg til fest, paradar eller talar. Nokre land, som USA og Frankrike, markerer dagen med fyrverkeri.

Det er stor forskjell på kor mykje nasjonaldagen blir feira i ulike land. I Noreg deltek nesten så godt som heile folket i feiringa, medan nasjonaldagen i dei ulike britiske landa er mindre overveldande, kanskje fordi ein ikkje har ein ein felles helgen for heile landet, eller fordi ein vil unngå å støyta minoritetar.

Nasjonaldagar endre

Innhaldsliste: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Alfabetisk

A endre

B endre

C endre

D endre

E endre

F endre

G endre

H endre

I endre

J endre

K endre

L endre

M endre

N endre

O endre

P endre

Q endre

R endre

S endre

T endre

U endre

V endre

W endre

Z endre

Kronologisk

Januar endre

Februar endre

Mars endre

April endre

Mai endre

Juni endre

Juli endre

August endre

September endre

Oktober endre

November endre

Desember endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre