Alta-Kautokeino-vassdraget

Alta-Kautokeino-vassdraget er ei elv i Finnmark fylke som startar på Finnmarksvidda ved grensa til Finland og fylkesgrensa mot Troms, og renn ut i Altafjorden. Elva er 229 km lang og har eit nedslagsfelt på 8963 km². Elva er med dette den 11. lengste i landet og den tredje lengste i Finnmark. Når ein ser på nedslagsfelt er elva den sjuande største i Noreg og framleis den tredje største i Finnmark.[1] Elva renn igjennom Kautokeino kommune og Alta kommune. Øvre del av elva ned til Alta Kraftverk heiter Kautokeinoelva og nedre del heiter Altaelva.

Alta-Kautokeinovassdraget
elv
Land  Noreg
Fylke Finnmark
Kommunar Alta, Kautokeino
Nedslagsfelt 8 963 km²
Renn gjennom Kautokeino, Alta
Sideelvar Eibyelva, Gargiaelva, Mázejohka,
Lahpojohka, Čábardasjohka,
Siebejohka, Bizejohka,
Luhppojohka, Hávgajohka
Lengd 229 km
Middelvassføring 101 /s
Kjelde Bajit Vuohcetjávri
 - høgd 440 moh.
Munning Altafjorden

Elva vart kjend under utbygginga av Alta Kraftverk, og demonstrasjonane mot utbygginga i åra 1979-1981.

Brukarar av vassdraget endre

 
Kart over reguleringa av Alta-Kautokeino-vassdraget

I vassdraget er det to kraftverk, Alta kraftverk som er eigd av Statkraft SF og Čábardasjohka kraftverk som er eigd av Nord-Troms Kraftlag AL. Grunnvatnet frå vassdraget blir brukt til drikkevatnsuttak fleire stader. Største vassverk er Alta vannverk som pumpar ut grunnvatn til bruk i Alta by. Det vert drive med fiske i heile vassdraget. Vassdraget blir òg nytta som transportåre med båt, primært til privat bruk, men òg noko turisttrafikk.

Verneområde endre

Dei delane som ikkje er utbygd, er verna mot utbygging i følgje verneplan II for vassdrag.

Det finst to naturreservat i nedbørsområdet til vassdraget, og det er Goskamark naturreservat i Alta kommune og Máze naturreservat i Guovdageaidnu/Kautokeino kommune. Fleire område er foreslått verna.

Busetnad endre

Det er lite busetnad langs elva sidan ho stort sett renn på Finnmarksvidda. Hovudtyngda av busetnad i nedbørsfeltet finst i området rundt Alta. Det bur om lag 7000-8000 menneske i nedbørsfeltet til vassdraget.[2]

Tettstader ved vassdraget:

Elvar og sideelvar endre

johka = elv på samisk

Attraksjonar endre

Fiskeslag endre

Nedanfor Alta Kraftverk er i tillegg desse sortane:

Kjelder endre

  • Denne artikkelen bygger på «Alta-Kautokeinovassdraget» frå Wikipedia på bokmål, den 4. mai 2008.
    • Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene: