Kristendommen
Icthys-symbolet
Treeininga

Gud Fader | Jesus | Den heilage ande |

Skrifter

Bibelen: GT/NT
katekisme | salmebok

Utøving

Forbøn | gudsteneste | kyrkje | liturgi | nattverd | sabbat  | sakrament
Bøner: «Fader vår» | «Hill deg, Maria» | Jesusbøna

Retningar

Anglikansk | ortodoks | katolsk | luthersk | presbyteriansk |

Livssyklus

Dåp | konfirmasjon | ekteskap | død | gravferd

Merkedagar

Kyrkjeåret: Advent | jul | faste | påske | pinse | olsok | hausttakkefest | helgemesse

Viktige personar

Nye testamentet:
Maria | Paulus
Mellomalderen:
Augustin | Gregor den store | Ansgar
Reformasjonen:
Jan Hus | Martin Luther | Jean Calvin | Ulrich Zwingli
Pietisme og lekmannsrørsle:
Pontoppidan | Hans Nielsen Hauge | Lars Levi Læstadius

Geistlege

biskop | pave | prest


Abrahamittiske rel.
Jødedom  kristendom
islam  bahá’í  sikhisme

Ei salmebok er ei samling kristne salmar som kan inneheld tekst, og ofte òg melodi. Samlinga blir hyppig brukt i kyrkja, som gjerne har ei fastsett salmesamling.

Salmebøker som skal brukast i gudstenester i Den norske kyrkja (statskyrkja), måtte tidlegare godkjennast av kongen. No er det Kyrkjemøtet som godkjenner salmebøker.

Offentleg godkjende salmebøker endre

Danske endre

 
Thomas Kingo stod for Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog.

Norske endre

Kjelder endre