Kommunar i Finland

Kommunar i Finland (svensk kommun, finsk kunta) er dei 311 kommuneeiningane Finland er delt inn i (per 2018). Dei er styrt av ei folkevald forsamling, kommunestyret (sv. kommunfullmäktige, fi. kunnanvaltuusto). Kommunane har ansvaret for basistenester for innbyggarane. Ein kommune kan kalle seg by (finska: kaupunki) om den vurderer å oppfylle dei krav som blir stilt til eit bysamfunn.

Finske kommunar i 2009.
Landskap i Finland i 2010.

Kommunane har etter lova ansvaret for visse utdanningar, sosial- og helsestelltenester, tekniske tenester (t.d. vatn og avløp) og miljøtenester. Mange tenester blir gitt i samarbeid med andre kommunar i samkommunar, til eksempel sjukehus, mange læreanstaltar og yrkeshøgskolar. Dei kommunale beslutningstakarane blir valde kvart fjerde år i eigne kommunevalet.

Kommunestyret delegerer myndigheit i den daglege drifta av kommunen til eit slags formannskap (sv. kommunstyrelsen, fi. kunnanhallitus) som leiar verksemda i kommunen. I kvar kommune er det tilsett ein kommunedirektør (sv. kommundirektör, fi. kunnanjohtaja) som har ansvaret for den daglege drifta av kommunen. I byane kommunedirektøren blir kalla stadsdirektör (fi. kaupunginjohtaja). Finlands Kommunförbund[1] handsamer aktuelle spørsmål rundt kommunane sine oppgåver. Kommunane sine arbeidsformer er regulerte i Finlands kommunelov.[2]

Einspråklege kommunar tilbyr tenestene på det lokale språket, finsk eller svensk. I visse fall, såsom det som gjeld grunnskolen, skal kommuneinnbyggarane likevel bli tilbydd tenesta på deira eige morsmål. Tospråklege kommunar må tilby tenestene, skilting og visse dokument på begge språk. Språklova gjeld berre finsk og svensk, men i samanes heimbygdsområde skal kommunane på tilsvarande måte gi tenestene òg på samisk.

Kvar kommune ligg i eit av landet sine 19 landskap, og kvart landskap har sitt landskapsforbund (sv. landskapsförbund, fi. maakuntaliitto) som fungerer som ein samkommune. Kvart landskap er vidare delt inn i økonomiske regionar der kommunane samarbeider i ulik grad.

Dei styrande organa i landskapsforbunda blir ikkje valde ved direkte val.

Historie

endre

Før 1977 var kommunane inndelt i landkommuner (sv. landskommun, fi. maalaiskunta), köpinger (fi. kauppala) og bykommuner (stad). En köping hadde ein liknande status som eit ladested i Noreg. Lovreguleringa for desse einingane hadde utvikla seg nokså ulikt.[3]

Både før og etter 1809, då Finland vart skilt frå Sverige og vart under det russiske storfyrstedømmet, fungerte städer (by) og landsbygdas sokn (utifrå kyrkjelege inndelingar i stift og forsamlingar) likt i Finland som i svenske kommunar. Til og med rettsvesenet si inndeling i härad hadde sit motstykke i Sverige. Dei første kommunelovene for Finland vart innført ved keisarleg forordning 6. februar 1865, altså straks etter Sveriges kommunalförordningar i 1862. Ei förordning for städane (by) sin organisasjon følgde i 1873.

På landet låg dei lokale oppgåvene hos soknet frå 1723. Først frå 1865 vart dei lokale tenestene lagt til ein sjølvstendig landkommune.

I byene utvikla det lokale sjølvstyre seg alt frå 1300-talet. Byen sine borgara valde eit råd som hadde ansvaret for oppgåver for fellesskapen. Ei kommunal forvalting av byane vart regulert ved lov av 1873. Finland sin første köping vart grunnlagt i 1858.

Etter sjølvstende frå Russland vart det innført nye lover i tidsrommet 1917-1919. Røysteretten i kommunale val vart allmenn og proporsjonal og ikkje lenger avhengig av innkomsta. I 1925 vart kommunane frikopla frå kyrkja si inndeling i församlingar. I takt med at fleire oppgåver vart pålagt kommunane, auka behovet for å gjere kommunane større. Ytterlegare kommunereformer følgde i 1932, 1949 og 1970.

Viktige milepålar for det kommunale sjølvstyret kom gjennom ei ny lov om landkommunane i 1898 og nye kommunale lover i sjølvstendeåret 1917. I 1948 fekk ein ei felles lov for alle kommunetypar.

Finland hadde, liksom i Sverige før 1971, tre kommunetypar, landskommunar, köpingar og städer(by). I 1977 vart skiljet mellom kommunetypane avskaffa. Köpingen som kommunetype opphøyrde den 1. januar 1977 og alle köpingar vart automatisk gjort om til byar (stad).[4]

I 1995 vart det innført ein einheitleg kommunetype. Likevel inneheld 5§ i Finlands kommunallag følgjande passus: «Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle.» Av dagens 311 kommunar reknar 107 seg som bykommunar (sv. stad, fi. kaupunki).[5] Etter den noverande kommunelova er dette eit reint nominelt spørsmål og inneber ingen skilnad i status, rettigheiter eller plikter.

Talet på kommunar[6] har gått sterkt ned gjennom kommunesamanslåingar. På 1970-talet gjekk talet ned frå 518 i 1970 til 464 i 1980. Frå 2008 til 2009 sokk talet frå 415 til 348 og vidare til 342 i 2010. Sikring av kvaliteten på og tilgangen til kommunane sine tenester i tillegg til auka produktivitet i kommunane har vore grunngjevvinga for kommunereformane i løpet av dei siste åra.[7]

1. januar 2009 vart den største kommunesamanslåingsprosessen i finsk historie gjennomført. Talet på kommunar i Finland vart redusert med 67 til 348. Dei 32 samanslåimgane berørte i alt 99 kommunar. Dei største kommunesamanslåingane vart gjennomført i områda kring Salo, Tavastehus, Kouvola og Jyväskylä i tillegg til i Skärgårdshavet. 1 januar 2010 vart det gjennomført ytterlegare samanslåingar. Lovisa vart danna frå gamle Lovisa, Liljendal, Pernå og Strömfors. Norrmark vart slått saman med Björneborg, Ylämaa med Villmanstrand og Himango med Kalajoki. Dessutan vart det gjenmomført eit tal andre grenseendringar.[8]

Av dei 342 kommunane frå 2010 høyrte 16 til Åland og 326 til det så kalla fastlandet. Det fanst 31 tospråklege og 19 svenskspråklege kommunar i Finland, mellom dei alle kommunane på Åland. I Finland kan ein kommune etter §5 i den finske kommunelova velje å kalle seg by (stad). «Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle». 108 av kommunane i Finland har vald å ta bystatus.

Liste over kommunar i Finland

endre

Dette er ei liste over kommunar i Finland etter inndelinga pr 1 januar 2010.

Kommunane sitt svenske namn står først i lista. I dei tilfella der det ikkje finst noko særskilt svensk namn, er det finske namnet oppgitt òg i kolonnen "Svensk namn" og omvendt. Ein del av dei svenskspråklege namna blir ikkje lenger nytta i til dømes media. Dei namna som ein truleg ikkje vil finne i media, er merkte med to stjerner (**), og dei relativt sjeldsynte med ei stjerne (*).

Tabellen er sortert etter svenske namn, men kan òg sorterast etter finske namn, folketal, regionforvaltingsverk, landskap og helsepleiedistrikt.

Svensk
namn
Finsk
namn
Samisk
namn
Folketal
2009[9]
Regionforvaltingsverk Landskap Helsepleiedistrikt[10]
Ackas * Akaa 000000000014246.000000000014 246 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Alajärvi Alajärvi 000000000010573.000000000010 573 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Alavieska Alavieska 000000000002776.00000000002 776 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Alavo Alavus 000000000009395.00000000009 395 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Artsjö Artjärvi 000000000001455.00000000001 455 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Asikkala Asikkala 000000000008551.00000000008 551 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Askola Askola 000000000004831.00000000004 831 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Aura Aura 000000000003840.00000000003 840 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Birkala Pirkkala 000000000016515.000000000016 515 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Björneborg Pori 000000000082786.000000000082 786 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Borgnäs Pornainen 000000000005067.00000000005 067 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Borgå Porvoo 000000000048599.000000000048 599 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Brahestad Raahe 000000000022501.000000000022 501 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Bräkylä * Rääkkylä 000000000002625.00000000002 625 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Brändö Brändö 000000000000498.0000000000498 Åland Åland Åland
Buckila * Pukkila 000000000002004.00000000002 004 Södra Finland Östra Nyland Päijät-Häme
Bötom Karijoki 000000000001529.00000000001 529 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Eckerö Eckerö 000000000000924.0000000000924 Åland Åland Åland
Enare Inari Anár 000000000006863.00000000006 863 Lappland Lappland Lappland
Enonkoski Enonkoski 000000000001617.00000000001 617 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Enontekis Enontekiö Eanodat 000000000001882.00000000001 882 Lappland Lappland Lappland
Esbo Espoo 000000000244330.0000000000244 330 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Etseri Ähtäri 000000000006565.00000000006 565 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Eura Eura 000000000012554.000000000012 554 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Euraåminne Eurajoki 000000000005874.00000000005 874 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Evijärvi Evijärvi 000000000002772.00000000002 772 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Finström Finström 000000000002486.00000000002 486 Åland Åland Åland
Forssa Forssa 000000000017807.000000000017 807 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Fredrikshamn Hamina 000000000021483.000000000021 483 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Föglö Föglö 000000000000561.0000000000561 Åland Åland Åland
Geta Geta 000000000000457.0000000000457 Åland Åland Åland
Grankulla Kauniainen 000000000008617.00000000008 617 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Gustav Adolfs Hartola 000000000003388.00000000003 388 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Gustavs Kustavi 000000000000881.0000000000881 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Haapajärvi Haapajärvi 000000000007714.00000000007 714 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Haapavesi Haapavesi 000000000007396.00000000007 396 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Halso Halsua 000000000001323.00000000001 323 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Hammarland Hammarland 000000000001463.00000000001 463 Åland Åland Åland
Hangö Hanko 000000000009597.00000000009 597 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Hankasalmi Hankasalmi 000000000005514.00000000005 514 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Harjavalta Harjavalta 000000000007548.00000000007 548 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Hattula Hattula 000000000009625.00000000009 625 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Haukipudas Haukipudas 000000000018654.000000000018 654 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Hausjärvi Hausjärvi 000000000008826.00000000008 826 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Heinola Heinola 000000000020374.000000000020 374 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Heinävesi Heinävesi 000000000003975.00000000003 975 Östra Finland Södra Savolax Norra Karelen
Helsingfors Helsinki Helsset 000000000583350.0000000000583 350 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Hirvensalmi Hirvensalmi 000000000002436.00000000002 436 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Hollola Hollola 000000000021845.000000000021 845 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Honkajoki Honkajoki 000000000001889.00000000001 889 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Humppila Humppila 000000000002524.00000000002 524 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Hyrynsalmi Hyrynsalmi 000000000002791.00000000002 791 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Hyvinge Hyvinkää 000000000045270.000000000045 270 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Hämeenkoski Hämeenkoski 000000000002126.00000000002 126 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Högfors Karkkila 000000000009109.00000000009 109 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Idensalmi Iisalmi 000000000022169.000000000022 169 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Ijo Ii 000000000009294.00000000009 294 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Ikalis Ikaalinen 000000000007424.00000000007 424 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Ilmola Ilmajoki 000000000011744.000000000011 744 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Ilomants Ilomantsi 000000000006022.00000000006 022 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Imatra Imatra 000000000028676.000000000028 676 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Ingå Inkoo 000000000005609.00000000005 609 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Itis Iitti 000000000007061.00000000007 061 Södra Finland Kymmenedalen Päijät-Häme
Jakobstad Pietarsaari 000000000019627.000000000019 627 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Jalasjärvi Jalasjärvi 000000000008277.00000000008 277 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Janakkala Janakkala 000000000016795.000000000016 795 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Jockas * Juva 000000000007064.00000000007 064 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Jockis Jokioinen 000000000005753.00000000005 753 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Joensuu Joensuu 000000000072704.000000000072 704 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Jomala Jomala 000000000004022.00000000004 022 Åland Åland Åland
Jorois Joroinen 000000000005423.00000000005 423 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Joutsa Joutsa 000000000005093.00000000005 093 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Juga Juuka 000000000005705.00000000005 705 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Juupajoki Juupajoki 000000000002116.00000000002 116 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Jyväskylä Jyväskylä 000000000129623.0000000000129 623 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Jämijärvi Jämijärvi 000000000002063.00000000002 063 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Jämsä Jämsä 000000000022949.000000000022 949 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kaavi Kaavi 000000000003429.00000000003 429 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Kajana Kajaani 000000000038211.000000000038 211 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Kalajoki Kalajoki 000000000012540.000000000012 540 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Kangasala Kangasala 000000000028466.000000000028 466 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Kangasniemi Kangasniemi 000000000006024.00000000006 024 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Kankaanpää Kankaanpää 000000000012224.000000000012 224 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Kannonkoski Kannonkoski 000000000001587.00000000001 587 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kannus Kannus 000000000005793.00000000005 793 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Karislojo Karjalohja 000000000001504.00000000001 504 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Karleby Kokkola 000000000045896.000000000045 896 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Karlö Hailuoto 000000000001019.00000000001 019 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Karstula Karstula 000000000004564.00000000004 564 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Karttula Karttula 000000000003509.00000000003 509 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Karvia Karvia 000000000002672.00000000002 672 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Kaskö Kaskinen 000000000001442.00000000001 442 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Kauhajoki Kauhajoki 000000000014384.000000000014 384 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Kauhava Kauhava 000000000017545.000000000017 545 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Kaustby Kaustinen 000000000004298.00000000004 298 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Keitele Keitele 000000000002563.00000000002 563 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Kemi Kemi Giepma 000000000022580.000000000022 580 Lappland Lappland Länsi-Pohja
Kemijärvi Kemijärvi Giemajávri 000000000008519.00000000008 519 Lappland Lappland Lappland
Keminmaa Keminmaa 000000000008606.00000000008 606 Lappland Lappland Länsi-Pohja
Kempele Kempele 000000000015652.000000000015 652 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Kerimäki Kerimäki 000000000005658.00000000005 658 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Kervo Kerava 000000000033833.000000000033 833 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Kesälax Kesälahti 000000000002460.00000000002 460 Östra Finland Norra Karelen Östra Savolax
Keuru Keuruu 000000000010757.000000000010 757 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kides Kitee 000000000009401.00000000009 401 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Kihniö Kihniö 000000000002257.00000000002 257 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Kikois * Kiikoinen 000000000001270.00000000001 270 Sydvästra Finland Satakunda Birkaland
Kiminge Kiiminki 000000000012966.000000000012 966 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Kimitoön Kemiönsaari 000000000007298.00000000007 298 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Kinnula Kinnula 000000000001820.00000000001 820 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kittilä Kittilä Gihttel 000000000006115.00000000006 115 Lappland Lappland Lappland
Kiuruvesi Kiuruvesi 000000000009318.00000000009 318 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Kivijärvi Kivijärvi 000000000001363.00000000001 363 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kjulo Köyliö 000000000002852.00000000002 852 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Klemis ** Lemi 000000000003041.00000000003 041 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Kolari Kolari 000000000003854.00000000003 854 Lappland Lappland Lappland
Konnevesi Konnevesi 000000000002971.00000000002 971 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kontiolax Kontiolahti 000000000013677.000000000013 677 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Korsholm Mustasaari 000000000018338.000000000018 338 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Korsnäs Korsnäs 000000000002239.00000000002 239 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Koskis Koski Tl 000000000002450.00000000002 450 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Kotka Kotka 000000000054775.000000000054 775 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Kouvola Kouvola 000000000088174.000000000088 174 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Kristina Ristiina 000000000004938.00000000004 938 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Kristinestad Kristiinankaupunki 000000000007254.00000000007 254 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Kronoby Kruunupyy 000000000006720.00000000006 720 Västra och Inre Finland Österbotten Mellersta Österbotten
Kuhmalax * Kuhmalahti 000000000001056.00000000001 056 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Kuhmo Kuhmo 000000000009636.00000000009 636 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Kuhmois Kuhmoinen 000000000002589.00000000002 589 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kumlinge Kumlinge 000000000000372.0000000000372 Åland Åland Åland
Kumo Kokemäki 000000000008080.00000000008 080 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Kuopio Kuopio 000000000092626.000000000092 626 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Kuortane Kuortane 000000000003983.00000000003 983 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Kurikka Kurikka 000000000014626.000000000014 626 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Kuusamo Kuusamo 000000000001669.00000000001 669 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Kylmäkoski Kylmäkoski 000000000002612.00000000002 612 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Kyrkslätt Kirkkonummi 000000000036509.000000000036 509 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Kyyjärvi Kyyjärvi 000000000001536.00000000001 536 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Kärkölä Kärkölä 000000000004875.00000000004 875 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Kärsämäki Kärsämäki 000000000002918.00000000002 918 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Kökar Kökar 000000000000261.0000000000261 Åland Åland Åland
Lahtis Lahti 000000000100854.0000000000100 854 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Laihela Laihia 000000000007794.00000000007 794 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Lapinlax * Lapinlahti 000000000007525.00000000007 525 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Lappajärvi Lappajärvi 000000000003495.00000000003 495 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Lappo Lapua 000000000014326.000000000014 326 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Lappträsk Lapinjärvi 000000000002926.00000000002 926 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Larsmo Luoto 000000000004719.00000000004 719 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Laukas Laukaa 000000000017975.000000000017 975 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Lavia Lavia 000000000002058.00000000002 058 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Lembois * Lempäälä 000000000020178.000000000020 178 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Lemland Lemland 000000000001782.00000000001 782 Åland Åland Åland
Leppävirta Leppävirta 000000000010633.000000000010 633 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Lestijärvi Lestijärvi 000000000000860.0000000000860 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Letala Laitila 000000000008442.00000000008 442 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Libelits Liperi 000000000012133.000000000012 133 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Lieksa Lieksa 000000000012778.000000000012 778 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Lillkyro Vähäkyrö 000000000004740.00000000004 740 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Limingo Liminka 000000000008861.00000000008 861 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Loimaa Loimaa 000000000017005.000000000017 005 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Lojo Lohja 000000000039334.000000000039 334 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Loppis Loppi 000000000008244.00000000008 244 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Lovisa Loviisa 000000000015549.000000000015 549 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Luhango * Luhanka 000000000000834.0000000000834 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Lumijoki Lumijoki 000000000001994.00000000001 994 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Lumparland Lumparland 000000000000391.0000000000391 Åland Åland Åland
Lundo Lieto 000000000016011.000000000016 011 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Luumäki Luumäki 000000000005179.00000000005 179 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Luvia Luvia 000000000003315.00000000003 315 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Malax Maalahti 000000000005614.00000000005 614 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Maninga ** Maaninka 000000000003870.00000000003 870 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Mariehamn Maarianhamina 000000000011123.000000000011 123 Åland Åland Åland
Masko * Masku 000000000009516.00000000009 516 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Merijärvi Merijärvi 000000000001209.00000000001 209 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Miehikkälä Miehikkälä 000000000002278.00000000002 278 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Muhos Muhos 000000000008856.00000000008 856 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Muldia ** Multia 000000000001919.00000000001 919 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Muonio Muonio Muoná 000000000002377.00000000002 377 Lappland Lappland Lappland
Muurame Muurame 000000000009231.00000000009 231 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Mäntsälä Mäntsälä 000000000019747.000000000019 747 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Mänttä-Filpula Mänttä-Vilppula 000000000011496.000000000011 496 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Mäntyharju Mäntyharju 000000000006475.00000000006 475 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Mörskom Myrskylä 000000000002021.00000000002 021 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Nakkila Nakkila 000000000005716.00000000005 716 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Nastola Nastola 000000000015065.000000000015 065 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Nilsiä Nilsiä 000000000006521.00000000006 521 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Nivala Nivala 000000000011023.000000000011 023 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Nokia Nokia 000000000031357.000000000031 357 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Nousis Nousiainen 000000000004824.00000000004 824 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Nummi-Pusula Nummi-Pusula 000000000006125.00000000006 125 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Nurmes Nurmes 000000000008573.00000000008 573 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Nurmijärvi Nurmijärvi 000000000039628.000000000039 628 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Nykarleby Uusikaarlepyy 000000000007452.00000000007 452 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Nyslott Savonlinna 000000000027742.000000000027 742 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Nystad Uusikaupunki 000000000015873.000000000015 873 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Nådendal Naantali 000000000018544.000000000018 544 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Närpes Närpiö 000000000009464.00000000009 464 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Oravais Oravainen 000000000002207.00000000002 207 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Orimattila Orimattila 000000000014898.000000000014 898 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Oripää Oripää 000000000001403.00000000001 403 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Orivesi Orivesi 000000000009634.00000000009 634 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Oulais Oulainen 000000000007931.00000000007 931 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Outokumpu Outokumpu 000000000007492.00000000007 492 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Padasjoki Padasjoki 000000000003448.00000000003 448 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Paldamo * Paltamo 000000000003917.00000000003 917 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Parikkala Parikkala 000000000005885.00000000005 885 Södra Finland Södra Karelen Östra Savolax
Parkano Parkano 000000000007069.00000000007 069 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Pedersöre Pedersöre 000000000010821.000000000010 821 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Pelkosenniemi Pelkosenniemi 000000000001025.00000000001 025 Lappland Lappland Lappland
Pello Pello 000000000004021.00000000004 021 Lappland Lappland Lappland
Pemar Paimio 000000000010334.000000000010 334 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Perho Perho 000000000002986.00000000002 986 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Pertunmaa Pertunmaa 000000000001983.00000000001 983 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Petäjävesi Petäjävesi 000000000003973.00000000003 973 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Pieksämäki Pieksämäki 000000000020151.000000000020 151 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Pielavesi Pielavesi 000000000005147.00000000005 147 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Pihtipudas Pihtipudas 000000000004613.00000000004 613 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Polvijärvi Polvijärvi 000000000004821.00000000004 821 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Posio Posio 000000000003945.00000000003 945 Lappland Lappland Lappland
Pudasjärvi Pudasjärvi 000000000008947.00000000008 947 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Punkaharju Punkaharju 000000000003804.00000000003 804 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Pungalaitio ** Punkalaidun 000000000003333.00000000003 333 Västra och Inre Finland Birkaland Egentliga Finland
Puolango * Puolanka 000000000003123.00000000003 123 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Puumala Puumala 000000000002549.00000000002 549 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
Pyhäjoki Pyhäjoki 000000000003373.00000000003 373 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Pyhäjärvi Pyhäjärvi 000000000006001.00000000006 001 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Pyhäntä Pyhäntä 000000000001648.00000000001 648 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Pyhäranta Pyhäranta 000000000002233.00000000002 233 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Pyttis Pyhtää 000000000005316.00000000005 316 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Påmark Pomarkku 000000000002482.00000000002 482 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Pälkäne Pälkäne 000000000007012.00000000007 012 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Pöytis Pöytyä 000000000008459.00000000008 459 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Rantasalmi Rantasalmi 000000000004076.00000000004 076 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Ranua Ranua 000000000004407.00000000004 407 Lappland Lappland Lappland
Raseborg Raasepori 000000000028944.000000000028 944 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Raumo Rauma 000000000039793.000000000039 793 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Rautalampi Rautalampi 000000000003520.00000000003 520 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Rautavaara Rautavaara 000000000001918.00000000001 918 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Rautjärvi Rautjärvi 000000000004037.00000000004 037 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Reisjärvi Reisjärvi 000000000003020.00000000003 020 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Reso Raisio 000000000024191.000000000024 191 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Riihimäki Riihimäki 000000000028587.000000000028 587 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Ristijärvi Ristijärvi 000000000001521.00000000001 521 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Rovaniemi Rovaniemi Roavvenjárga 000000000059848.000000000059 848 Lappland Lappland Lappland
Ruokolax Ruokolahti 000000000005733.00000000005 733 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Ruovesi Ruovesi 000000000005101.00000000005 101 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Rusko Rusko 000000000005822.00000000005 822 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
S:t Karins Kaarina 000000000030760.000000000030 760 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
S:t Michel Mikkeli 000000000048688.000000000048 688 Östra Finland Södra Savolax Södra Savolax
S:t Mårtens Marttila 000000000002019.00000000002 019 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Saarijärvi Saarijärvi 000000000010666.000000000010 666 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Sagu Sauvo 000000000003040.00000000003 040 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Salla Salla 000000000004231.00000000004 231 Lappland Lappland Lappland
Salo Salo 000000000054889.000000000054 889 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Saltvik Saltvik 000000000001792.00000000001 792 Åland Åland Åland
Sastamala Sastamala 000000000024476.000000000024 476 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Sastmola Merikarvia 000000000003411.00000000003 411 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Savitaipale Savitaipale 000000000003957.00000000003 957 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Savukoski Savukoski Suovvaguoika 000000000001181.00000000001 181 Lappland Lappland Lappland
Seinäjoki Seinäjoki 000000000057024.000000000057 024 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Sibbo Sipoo 000000000018036.000000000018 036 Södra Finland Östra Nyland Helsingfors och Nyland
Sievi Sievi 000000000005278.00000000005 278 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Siikais * Siikainen 000000000001686.00000000001 686 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Siikajoki Siikajoki 000000000005776.00000000005 776 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Siikalatva Siikalatva 000000000006293.00000000006 293 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Siilinjärvi Siilinjärvi 000000000020964.000000000020 964 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Simo Simo 000000000003496.00000000003 496 Lappland Lappland Länsi-Pohja
Sjundeå Siuntio 000000000006024.00000000006 024 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Sodankylä Sodankylä Soađegilli 000000000008801.00000000008 801 Lappland Lappland Lappland
Soini Soini 000000000002429.00000000002 429 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Somero Somero 000000000009402.00000000009 402 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Sonkajärvi Sonkajärvi 000000000004694.00000000004 694 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Sotkamo Sotkamo 000000000010703.000000000010 703 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Sottunga Sottunga 000000000000125.0000000000125 Åland Åland Åland
Storkyro Isokyrö 000000000004953.00000000004 953 Västra och Inre Finland Österbotten Syd-Österbotten
Storå Isojoki 000000000002406.00000000002 406 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Strömsdal ** Juankoski 000000000005273.00000000005 273 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Sulkava Sulkava 000000000002965.00000000002 965 Östra Finland Södra Savolax Östra Savolax
Sund Sund 000000000001032.00000000001 032 Åland Åland Åland
Suomenniemi Suomenniemi 000000000000809.0000000000809 Södra Finland Södra Karelen Södra Savolax
Suomussalmi Suomussalmi 000000000009332.00000000009 332 Norra Finland Kajanaland Kajanaland
Suonenjoki Suonenjoki 000000000007611.00000000007 611 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Sysmä Sysmä 000000000004391.00000000004 391 Södra Finland Päijänne-Tavastland Päijät-Häme
Säkylä Säkylä 000000000004721.00000000004 721 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Taipalsaari Taipalsaari 000000000004888.00000000004 888 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Taivalkoski Taivalkoski 000000000004491.00000000004 491 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Tammela Tammela 000000000006628.00000000006 628 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Tammerfors Tampere 000000000211507.0000000000211 507 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Tarvasjoki Tarvasjoki 000000000001970.00000000001 970 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Tavastehus Hämeenlinna 000000000066455.000000000066 455 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Tavastkyro Hämeenkyrö 000000000010436.000000000010 436 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Tervo Tervo 000000000001744.00000000001 744 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Tervola Tervola 000000000003462.00000000003 462 Lappland Lappland Länsi-Pohja
Tohmajärvi Tohmajärvi 000000000005079.00000000005 079 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Toholampi Toholampi 000000000003493.00000000003 493 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Toivakka Toivakka 000000000002379.00000000002 379 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Torneå Tornio Duortnus 000000000022426.000000000022 426 Lappland Lappland Länsi-Pohja
Träskända Järvenpää 000000000038708.000000000038 708 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Tusby Tuusula 000000000036766.000000000036 766 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Tuusniemi Tuusniemi 000000000002864.00000000002 864 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Tyrnävä Tyrnävä 000000000006320.00000000006 320 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Tövsala Taivassalo 000000000001692.00000000001 692 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Töysä Töysä 000000000003191.00000000003 191 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Uleåborg Oulu 000000000139133.0000000000139 133 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Uleåsalo Oulunsalo 000000000009596.00000000009 596 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Ulvsby Ulvila 000000000013692.000000000013 692 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Urais Uurainen 000000000003382.00000000003 382 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Urdiala * Urjala 000000000005362.00000000005 362 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Utajärvi Utajärvi 000000000003014.00000000003 014 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Utsjoki Utsjoki enaresam. Uccjuuhâ
nordsam. Ohcejohka
skoltsam. Uccjokk
000000000001302.00000000001 302 Lappland Lappland Lappland
Vaala Vaala 000000000003400.00000000003 400 Norra Finland Kajanaland Norra Österbotten
Valkeakoski Valkeakoski 000000000020631.000000000020 631 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Valtimo Valtimo 000000000002482.00000000002 482 Östra Finland Norra Karelen Norra Karelen
Vanda Vantaa 000000000197636.0000000000197 636 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Varkaus Varkaus 000000000022935.000000000022 935 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Varpaisjärvi Varpaisjärvi 000000000002952.00000000002 952 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Vasa Vaasa 000000000059175.000000000059 175 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Vederlax Virolahti 000000000003530.00000000003 530 Södra Finland Kymmenedalen Kymmenedalen
Vemo Vehmaa 000000000002400.00000000002 400 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Vesanto Vesanto 000000000002412.00000000002 412 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Vesilax Vesilahti 000000000004365.00000000004 365 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Vetil Veteli 000000000003482.00000000003 482 Västra och Inre Finland Mellersta Österbotten Mellersta Österbotten
Vichtis Vihti 000000000027869.000000000027 869 Södra Finland Nyland Helsingfors och Nyland
Vieremä Vieremä 000000000003985.00000000003 985 Östra Finland Norra Savolax Norra Savolax
Vihanti Vihanti 000000000003173.00000000003 173 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Viitasaari Viitasaari 000000000007195.00000000007 195 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Villmanstrand Lappeenranta 000000000071814.000000000071 814 Södra Finland Södra Karelen Södra Karelen
Vindala Vimpeli 000000000003298.00000000003 298 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Virdois Virrat 000000000007612.00000000007 612 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Virmo Mynämäki 000000000008039.00000000008 039 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Vittis Huittinen 000000000010700.000000000010 700 Sydvästra Finland Satakunda Satakunta
Vårdö Vårdö 000000000000445.0000000000445 Åland Åland Åland
Väståboland Länsi-Turunmaa 000000000015409.000000000015 409 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Vörå-Maxmo Vöyri-Maksamaa 000000000004479.00000000004 479 Västra och Inre Finland Österbotten Vasa
Ylivieska Ylivieska 000000000013895.000000000013 895 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Ylöjärvi Ylöjärvi 000000000030175.000000000030 175 Västra och Inre Finland Birkaland Birkaland
Ypäjä Ypäjä 000000000002584.00000000002 584 Södra Finland Egentliga Tavastland Centrala Tavastland
Åbo Turku 000000000176087.0000000000176 087 Sydvästra Finland Egentliga Finland Egentliga Finland
Äänekoski Äänekoski 000000000020243.000000000020 243 Västra och Inre Finland Mellersta Finland Mellersta Finland
Östermark Teuva 000000000005962.00000000005 962 Västra och Inre Finland Södra Österbotten Syd-Österbotten
Överijo Yli-Ii 000000000002179.00000000002 179 Norra Finland Norra Österbotten Norra Österbotten
Övertorneå Ylitornio Badje-Duortnus 000000000004807.00000000004 807 Lappland Lappland Länsi-Pohja

Kjelder

endre
  1. Kommunförbundet, Ingångssida
  2. Finlands kommunallag 17.3.1995/365
  3. Uppslagsverket Finland, kommunal självstyrelse[daud lenkje]
  4. Mitä Missä Milloin 1978, s. 129. Kustannusosakeyhtiö OTAVA, Helsingfors 1977. ISBN 951-1-04521-0
  5. kommunerna.net Regionala indelningar och kommunnummer, antalet kommuner
  6. Kommunförbundet, Kommuner och städer 1917-2010
  7. Kommunförbundet, Kommun- och servicestrukturreformen
  8. «År 2010 finns det bara 342 kommuner i Finland». Kommunerna.net. 30. desember 2009. Henta 1. januar 2010. 
  9. «Folkmängd efter kön och område samt förändringen av folkmängden 31.12.2009». Finlands befolkning 2009. Statistikcentralen. 19. mars 2010. Henta 1. juni 2010.  Arkivert 2012-05-24 ved Archive.is
  10. «Sjukvårdsdistrikten och deras medlemskommuner (tabell)». Finlands kommunförbund. 24. juli 2003. Henta 14. januar 2009. 

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre