For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Kjøpstad (fleirtyding).

Kjøpstad (frå norrønt kaupstaðr, marknadsplass) var ei nemning for bysamfunn med privilegium for å driva handel. Borgarar i kjøpstader hadde einerett på å kjøpa og selja varer og driva anna næringsverksemd.

Kjøpstadsomgrepet kom til på 1100-talet, då handelen som regel var samla rundt byområde. Styresmaktene innførte så dei formelle privilegien slik at dei kunne halda oversyn og enkelt krevja inn skattar og avgifter.

Etter kvart som frihandelen blei innført på 1800-talet fall kjøpstadsprivilegia bort.