Flaggkvartermeister

Flaggkvartermeister var den høgeste underoffisersgrada i Sjøforsvaret fram til revisjonen i 1975. Grada tilsvarte stabssersjant i Hæren og Luftforsvaret. Distinksjonane var 2 breie gallonar tilsvarande Kvartermeister.

Gradene kvartermeister I klasse og flaggkvartermeister opphøyrde 1. juli 1975, og befalet fekk høvesvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordninga av 1. januar 1977 gjorde at dei eldste av dei gamle flaggkvartermeistrane fekk kapteinløytnants grad.

Sjå også endre

Militære grader
Land/luft Sjø
Offiserar generalfeltmarskalk · feltmarskalk · generaloberst · general · generalløytnant · generalmajor · brigadegeneral · brigader · oberst · oberstløytnant · major · rittmeister · vingkaptein · kaptein · premierløytnant · sekondløytnant · vingløytnant · løytnant · fenrik storadmiral · admiral · viseadmiral · kontreadmiral · flaggkommandør · kommandør · kommandørkaptein · orlogskaptein · kapteinløytnant løytnant · fenrik
Underoffiserar fanejunker · kommandersersjant · furer · stabssersjant · oversersjant · vingsersjant · sersjant flaggkvartermeister · kvartermeister I klasse · kvartermeister
Meinige soldatar korporal · visekorporal · flysoldat · meinig meinig · gast
Anna grenader · kadett matros · kadett