Vingløytnant er ei tidlegare militær grad i Luftforsvaret. Den blei oppretta i 1962 saman med den høgare grada vingkaptein. Vingkaptein og vingløytnant hadde ingen tilsvarande grader i dei to andre forsvarsgreinene, og blei avskaffa ved utgangen av 1972. Gradene blei brukt til å gje høve til opprykk for teknisk befal, som i det dåværande gradsystemet ikkje kunne rykke opp over dei tre dåverande sersjantgradene; sersjant, vingsersjant og stabssersjant.

Sjå også endre

Militære grader
Land/luft Sjø
Offiserar generalfeltmarskalk · feltmarskalk · generaloberst · general · generalløytnant · generalmajor · brigadegeneral · brigader · oberst · oberstløytnant · major · rittmeister · vingkaptein · kaptein · premierløytnant · sekondløytnant · vingløytnant · løytnant · fenrik storadmiral · admiral · viseadmiral · kontreadmiral · flaggkommandør · kommandør · kommandørkaptein · orlogskaptein · kapteinløytnant løytnant · fenrik
Underoffiserar fanejunker · kommandersersjant · furer · stabssersjant · oversersjant · vingsersjant · sersjant flaggkvartermeister · kvartermeister I klasse · kvartermeister
Meinige soldatar korporal · visekorporal · flysoldat · meinig meinig · gast
Anna grenader · kadett matros · kadett