Seremonielle grevskap i England

Dei seremonielle grevskapa i England (engelsk ceremonial counties) er område i England som får utnemnt ein statthaldar (Lord-Lieutenant), ein personleg representant for den britiske monarken. Grevskapa er definert av regjeringa, og følgjer i utgangspunktet grensene for administrative grevskap; i mange tilfelle er det seremonielle ofte større enn det administrative, for enkelte byer er sjølvstyrte einingar som ikkje er underlagt eit grevskap. Når ein omtalar eit grevskap som ein geografisk eining, er det oftast det seremonielle ein siktar til.

Kart endre

 1. Northumberland
 2. Tyne and Wear
 3. Durham
 4. Cumbria
 5. Lancashire
 6. North Yorkshire
 7. East Riding of Yorkshire
 8. South Yorkshire
 9. West Yorkshire
 10. Stor-Manchester
 11. Merseyside
 12. Cheshire
 13. Derbyshire
 14. Nottinghamshire
 15. Lincolnshire
 16. Rutland
 17. Leicestershire
 18. Staffordshire
 19. Shropshire
 20. Herefordshire
 21. Worcestershire
 22. West Midlands
 23. Warwickshire
 1. Northamptonshire
 2. Cambridgeshire
 3. Norfolk
 4. Suffolk
 5. Essex
 6. Hertfordshire
 7. Bedfordshire
 8. Buckinghamshire
 9. Oxfordshire
 10. Gloucestershire
 11. Bristol
 12. Somerset
 13. Wiltshire
 14. Berkshire
 15. Stor-London
 16. Kent
 17. East Sussex
 18. West Sussex
 19. Surrey
 20. Hampshire
 21. Isle of Wight
 22. Dorset
 23. Devon
 24. Cornwall
 
Ikkje vist: City of London, ligg innanfor Stor-London.

Historie endre

Etter at det i 1888 vart oppretta nye styringsorgan og einingar – grevskapsråd (county council) og grevskapsvalkrins (county borough) – vart løytnantskapet reformert. Nokre stader hadde lenge hatt ein kongeleg løytnant, som til dømes Bristol, men andre stader nytta ein dei tradisjonelle grevskapa som basis for å opprette seremonielle grevskap. Dei administrative grevskapa vart sett saman med sjølvstyrte valkrinsar; det seremonielle Leicestershire består av det administrative Leicestershire pluss grevskapsvalkrinsen Leicester. Område som vart delt, som Suffolk (delt i East Suffolk og West Suffolk, vart halde som eitt seremonielt grevskap.

Skilnaden mellom dei tradisjonelle og dei nye grevskapa er i dei fleste tilfelle ikkje så stor, men nokre byar vart flytt, anten i 1888 eller på seinare tidspunkt. Den einaste store skilnaden er at ein tidlegare hadde Grevskapet London; i 1965 vart Stor-London (Greater London) oppretta, og løytnantskapet Middlesex vart avskaffa som følgje av dette.

I 1974 vart grevskapsvalkrinsane avskaffa, og det vart gjort ei større reform av dei administrative grevskapa. Fleire grevskap vart oppløyst og fordelt på andre i 1990-åra: Avon, Cleveland, Hereford and Worcester, og Humberside.

Definisjonar endre

Sjå òg endre

Kjelder endre